Bra skol­re­sul­tat kom­mer från lä­rar­na

Viivasbydirekt - - Tyck Om! -

Sve­ri­ges bäs­ta skol­re­sul­tat så mås­te vi sat­sa på lä­rar­na. Det sa vi Li­be­ra­ler in­nan va­let och det gäl­ler idag och i fram­ti­den för kom­mu­nens sko­lor. Nu för­bätt­rar vi lä­rar­nas ar­bets­mil­jö ge­nom att av­las­ta dem med lä­ra­ras­si­sten­ter så att lä­rar­na får mer tid åt att un­der­vi­sa.

I år kom­mer lan­dets kom­mu­ner få 475 mil­jo­ner att an­stäl­la lä­ra­ras­si­sten­ter för. Sats­ning­en har dri­vits ige­nom av Li­be­ra­ler­na i för­hand­ling med re­ge­ring­en in­för den vår­bud­get som pre­sen­te­rats. Det­ta be­sked ska gö­ra det möj­ligt för kom­mu­ner att bör­ja re­kry­te­ra när­ma­re 3.000 lä­ra­ras­si­sten­ter till höst­ter­mi­nen, även i Upp­lands Väs­by kom­mun. På sikt har Li­be­ra­ler­na en bre­da­re mål­sätt­ning med en lä­ra­ras­si­stent på sex lä­ra­re.

Det är lärar­brist i Sve­ri­ge och vi an­ser att de ut­bil­da­de lä­ra­re vi har ska få äg­na sig åt att ge­nom­fö­ra bra lek­tio­ner. Lä­ra­ras­si­sten­ter kan av­las­ta med ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter och and­ra sa­ker. Det kom­mer lind­ra lärar­bris­ten, öka at­trak­ti­vi­te­ten i lä­ra­ryr­ket och hö­ja re­sul­ta­ten i sko­lan när lä­rar­na får mer tid för un­der­vis­ning.

Sam­ti­digt fort­sät­ter vi job­ba med and­ra fak­to­rer som på­ver­kar lä­ra­res och ele­vers ar­bets­mil­jö och vill­kor. Lä­rar­lö­ner­na till ex­em­pel och där är vi på rätt väg. Vi mås­te ock­så se till att al­la ele­ver med be­hov av sär­skilt stöd får det och tar fram en hand­lings­plan för sär­be­gå­va­de barn. Får ele­ver in­te rätt stött­ning tar det upp myc­ket tid från lä­rar­na till an­nat än un­der­vis­ning och ele­ver­nas fram­tid på­ver­kas ne­ga­tivt.

Lä­ra­re är ett av Sve­ri­ges ab­so­lut vik­ti­gas­te yr­ken. Det här är ett sätt att stöt­ta dem så att de kan fort­sät­ta sitt vik­ti­ga ar­be­te, för att var­je barns livs­möj­lig­he­ter ska öka, klass­re­sor gö­ras och slå sig själ­va med häp­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.