E

Viivasbydirekt - - Familj -

n för­e­nings­män­ni­ska har läm­nat oss ef­ter mer än 50 år i Väs­by hoc­key. Jag frå­ga­de en gång Ol­le hur länge han va­rit med i Väs­by hoc­key, han var själv in­te sä­ker, ”men jag re­kry­te­ra­de Hon­ta och han har ju va­rit med i 49 år”.

Min förs­ta kon­takt med Ol­le var på ett års­mö­te. Jag kom in pre­cis ef­ter att mö­tet bör­jat och man kän­de att stäm­ning­en var tryckt. På mö­tet fanns en bull­rig Ol­le som var mest för­tviv­lad. Ef­ter en li­ten stund för­stod jag att klub­ben var i eko­no­misk kris. Ol­les kär­lek till Väs­by hoc­key kanske bäst lik­nas med re­la­tio­nen till si­na eg­na barn. Klub­ben var Ol­les barn och det gick nog in­te en dag ut­an han tänk­te på sin klubb.

Till slut fick klub­ben en ny sty­rel­se och ut­ma­ning­ar­na var många. Med bland an­nat Ol­les om­fat­ta­de kon­takt­nät, en­ga­ge­mang, järn­vil­ja lyc­ka­des klub­ben räd­das. Ol­le var en rik­tigt duk­tig säl­ja­re, kun­de verk­li­gen hant­ver­ket att säl­ja spons­ring. Var väl­digt no­ga med att va­ra kor­rekt mot spon­so­rer och för­stod att man all­tid mås­te kun­na le­ve­re­ra en hel­het för att kun­den skul­le åter­kom­ma. Spon­sor­skyl­tar skul­le va­ra snyg­ga och att spon­so­rer­na skul­le få in­for­ma­tion/tack­brev/jul­kort lö­pan­de un­der sä­song­en.

med Ol­le lär­de jag kän­na en per­son som gil­la­de sport (sport­ka­na­ler­na på tv:n ver­ka­de all­tid va­ra påslag­na), dis­ku­te­ra sam­hälls­frå­gor, stort film­in­tres­se samt blom­mor. Ha­de all­tid en ro­lig histo­ria be­rät­ta. Kun­de ibland bli li­te ne­ga­tiv men of­ta grun­da­de det sig i en oro att det skul­le ”gå åt h-ve­te” som han själv ut­tryck­te det.

eldsjäl med ett enormt en­ga­ge­mang för Väs­by hoc­key. Klub­ben kom­mer all­tid först, god eko­no­mi och att kun­na er­bju­da bra ser­vice runt A-la­get var hjär­te­frå­gor för Ol­le. En åter­kom­man­de frå­ga var ”Hil­mer, hur ser siff­ror­na ut?”. Ol­le var stolt över att hans klubb ha­de så bra eko­no­mi de se­nas­te åren.

Sak­na­den kom­mer va­ra stor, kom­mer kän­nas märk­ligt att Ol­le in­te finns bland oss vid näst­kom­man­de A-lags­match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.