Så går vi vi­da­re ef­ter att la­gen har skärpts

Viivasbydirekt - - Tyck Om! -

är ett finskt för­valt­nings­om­rå­de se­dan 2010. Kom­mu­nen har en mi­no­ri­tets­po­li­cy som anger kom­mu­nens för­håll­nings­sätt vad gäl­ler ar­be­tet med na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter. La­gen om na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter skärp­tes 2018 och änd­ring­ar­na för­stär­ker rät­tig­he­ter­na för de na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter­na.

Än­da från bör­jan av 2010 har Väs­by haft en sam­råds­grupp för finskt för­valt­nings­om­rå­de med re­pre­sen­tan­ter från för­e­ning­ar, Sve­rige­fins­ka sko­lan och svens­ka kyr­kans finsk­språ­ki­ga verk­sam­het samt po­li­ti­ker från bå­de ma­jo­ri­tet och op­po­si­tion. Sam­rå­det finns or­ga­ni­sa­to­riskt un­der kom­mun­sty­rel­sen. Sam­råds­grup­pen dis­ku­te­rar och läg­ger fram för­slag på verk­sam­hets­plan som fast­ställs i kom­mun­sty­rel­sen.

Vid årets förs­ta sam­rådsmö­te be­slu­ta­des om verk­sam­hets­plan och bud­get 2019. Be­slu­tet in­ne­bär att även i år kom­mer 500 000 kro­nor att an­vän­das till sam­ord­ning av verk­sam­he­ten.

Störs­ta de­len av stads­bi­dra­get har un­der al­la år an­vänts till sam­ord­ning, ibland till en sam­ord­na­re ibland fle­ra. Så kom­mer det att bli även fram­ö­ver men vi ska gi­vet­vis ha en di­a­log om bäs­ta sät­tet, då nu­va­ran­de sam­ord­na­ren har gått över till en an­nan tjänst i kom­mu­nen.

Den 16 maj har sam­råds­grup­pen ett mö­te med ef­ter­föl­jan­de öp­pet sam­rådsmö­te, dit al­la sve­rige­fin­nar i Väs­by kom­mer att in­bju­das. Det­ta ef­ter öns­ke­mål i ti­di­ga­re öpp­na sam­rå­det och i en­lig­het med de nya kra­ven i § 5.

Väl mött då!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.