Natt­vand­ra­ren Lena är årets eldsjäl i Väs­by.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Char­lot­te Ar­weds­son

”Änt­li­gen!” Så kän­de Lena Hallse­ni­us när hon fick sms:et att hon bli­vit ut­sedd till årets eldsjäl för natt­vand­ring­ar­na i Upp­lands Väs­by. Och glaspla­ket­ten ska få en he­ders­plats i vi­trin­skå­pet hem­ma i lä­gen­he­ten i Präst­gårds­mar­ken.

I tolv år har Lena Hallse­ni­us va­rit en­ga­ge­rad i natt­vand­ring.nu. Många var­dags- och helg­kväl­lar har hon valt att va­ra ute och sy­nas och gö­ra Väs­by tryg­ga­re fram­för att lig­ga i tv-sof­fan. Helt ut­an er­sätt­ning.

– Det är en hel ljuv­lig­het att få det här pri­set. Var­je år har jag vän­tat, “tänk om det blir jag.” Det be­ty­der myc­ket att folk änt­li­gen har sett mig och det jag gör.

Lena Hallse­ni­us ser som natt­vand­rar­nas främs­ta syf­te att ska­pa trygg­het och att fin­nas till för ung­do­mar­na som rör sig ute.

– Om de rå­kar ut för nå­got ska de vå­ga kom­ma fram till oss. Man ska kun­na va­ra den där ex­tra­mam­man och pap­pan, vå­ga pra­ta med ung­do­mar­na

och ge dem bätt­re själv­för­tro­en­de. Många kän­ner att de­ras för­äld­rar in­te bryr sig om vad de gör.

Fri­het och mo­tion

Att natt­vand­ra är för Lena fri­het, att träf­fa och hjäl­pa folk och in­te minst mo­tio­nen.

– Det kan bli upp­åt 15 000 steg på en kväll. Man har ju sli­tit ut ett an­tal skor på det här, sä­ger hon och skrat­tar.

Hon är dock kri­tisk mot att kom­mu­nen dröjt så länge med nå­gon form av er­kän­nan­de. – Det ha­de be­hövts så li­te, ett tack el­ler en blom­bu­kett som vi­sar på att de upp­skat­tar det vi gör.

En gång var Lena med och tog fast en storklott­ra­re. Då fick hon ba­ra ett ”tack” från en po­li­ti­ker.

– Vi spå­ra­de upp så att po­li­sen kun­de gri­pa ho­nom.

Be­hö­ver vi fler natt­vand­ra­re Just nu är det ba­ra Lena och gran­nen The­re­se som är ak­ti­va natt­vand­ra­re. Egent­li­gen är de tre till, men en är gra­vid, en har fått som­mar­jobb och en plug­gar.

– Vi be­hö­ver bli fler, sä­ger Lena som även har li­te nya idéer om hur hon kan hjäl­pa till mer.

– Man stö­ter in­te ba­ra på ung­do­mar, ut­an många hem­lö­sa och ute­lig­ga­re. Det vo­re my­sigt att gö­ra nå­got så­dant som Je­a­net­te gör i Stock­holm med Vid din si­da. Hon hjäl­per hem­lö­sa, de har skaf­fat en lo­kal där de får mat och om­sorg tre gång­er i vec­kan. Jag har en tan­ke om att man skul­le kun­na gö­ra nå­got lik­nan­de i Väs­by.

Lena Hallse­ni­us fick ta emot kom­mu­nens ut­mär­kel­se på kul­tur- och fri­tids­nämn­dens sam­man­trä­de på ons­da­gen.

FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON

ÅRETS ELDSJÄL. ”Till en eldsjäl som lyss­nar och finns för al­la. Hon har ett stort en­ga­ge­mang för att bi­dra till ett tryg­ga­re Väs­by. För al­la kväl­lar hon va­rit ute och vand­rat i Väs­by och tim­mar hon lagt på fö­re­byg­gan­de ar­be­te i kom­mu­nen. Årets eldsjäl är Lena Hallse­ni­us, Natt­vand­ring.nu”.

Jon­na Mjör­nell, Run­by, får pri­set ”Årets unga le­da­re.

To­ny Berglund, Väs­by Hoc­key, får ”Jäm­ställd­hets­pri­set”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.