Od­lar­na ger si­na bäs­ta tips för att ta hand om ko­lo­ni­lot­ten

 Vå­ren är här och på ko­lo­ni­lot­ter­na på­går ar­be­tet för fullt. Här de­lar tre ko­lo­ni­lottsod­la­re med sig av de­ras bäs­ta tips för att lyc­kas med od­ling­en.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - An­ton Kyhlbäck

”Mi­na plan­te­ra­de tul­pa­ner får rå­dju­ren gär­na äta li­te av”

Minst åt­ta gra­der ska det va­ra i jor­den in­nan man sät­ter po­ta­ti­sen. Det är ett av fle­ra tips som Jan Mann, od­la­re i Fyn­det se­dan fem år till­ba­ka, ger in­för träd­gårds­sä­song­en.

Nu bör­jar det gro i mar­ken.

Även så i slu­tet av Byg­de­vä­gen, Töj­nan, där Fyn­dets ko­lo­ni­lotts­för­e­ning se­dan bör­jan av 80-ta­let har 140 lot­ter, med i dag med­lem­mar från uppe­mot 35 oli­ka na­tio­ner. Jan Mann är för­e­ning­ens ord­fö­ran­de och ko­lo­ni­lottsä­ga­re se­dan fem år till­ba­ka.

Ett vik­tigt råd är att bör­ja ti­digt med plan­tor­na.

– Det förs­ta man ska gö­ra nu är att grä­va jor­den or­dent­ligt, göds­la om du in­te re­dan har gjort det, och ta upp så myc­ket ogräs du kan.

”Minst åt­ta gra­der”

Det finns ett fö­re och ett ef­ter, nu un­der vå­ren.

Pe­ri­o­den un­der mars och april, då lök och po­ta­tis kan bör­ja sät­tas, och se­na­re i maj och fram­åt när ris­ken för att mar­ken ska fry­sa mins­kar. Jans ter­mo­me­ter vi­sar tolv plus­gra­der i jor­den.

– Det mås­te va­ra minst åt­ta gra­der i jor­den, sä­ger han.

I april kom­mer vå­ren med storm­steg. Då pas­sar det att sät­ta mo­röt­ter, röd­be­tor, dill och sal­la­der, be­rät­tar Jan. Per­so­ner med li­te fram­för­håll­ning kan även bör­ja med to­ma­ter och chi­li hem­ma in­nan de flyt­tar plan­tor­na till lot­ten.

– Om man vill skyn­da på det kan man läg­ga en fi­ber­duk. Då går det li­te snab­ba­re.

Od­la­re kan även skyd­da si­na lot­ter från djur, ex­em­pel­vis rå­djur, med oli­ka verk­tyg.

– Det finns pin­nar, nät och ap­pa­ra­ter som ger oljud. Men mi­na tul­pa­ner får rå­dju­ren gär­na äta li­te av, det gör mig ing­et, sä­ger Jan.

”Man be­hö­ver in­tres­set” Mel­lan lot­ter­na på Fyn­det pro­me­ne­rar någ­ra od­la­re.

Ett par sten­kast bort job­bar en av Jan­nes gran­nar hårt, Ro­land Koj­has­sar­ly, med sin lott. I lå­dor­na el­ler däri mel­lan finns inga spår av ogräs.

– Man be­hö­ver ha ett in­tres­se och kän­na lus­ten. Man mås­te frå­ga sig in­nan man bör­ja vad det är man ska gö­ra, och hur man gör det. Det är mitt tips, sä­ger Ro­land.

FOTO: AN­TON KYHLBÄCK

TID. Jan Mann ord­fö­ran­de för Fyn­dets ko­lo­ni­lotts­för­e­ning och ko­lo­ni­lottsä­ga­re se­dan fem år till­ba­ka me­nar att det är vik­tigt att bör­ja i tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.