Ex­per­ten de­lar med sig av si­na bäs­ta tips för vå­ren

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY -

• All­ra bäst är det att vän­da jor­den på vin­tern, så fry­ser jord­ko­kor­na. Då be­hö­ver man in­te frä­sa jor­den på vå­ren, ut­an den är re­dan mjuk och lätt att ar­be­ta med. An­nars får man gö­ra det nu.

• Sam­ma sak med göds­ling­en. Den ska ock­så helst gö­ras på hös­ten, så har den hun­nit gå ner i jor­den till vå­ren. An­nars går det bra att göds­la nu. Eko­lo­giskt ska det va­ra – till ex­em­pel höns­göd­sel.

• Vit­lö­ken plan­te­ras på hös­ten. Men lök, po­ta­tis och är­tor går bra att plan­te­ra nu. De över­le­ver även om det skul­le kom­ma li­te frost. Även röd­be­tor och man­gold kan man sät­ta ut nu.

• To­ma­ter, pap­ri­ka, gur­ka och zuc­chi­ni kan man med för­del förod­la in­om­hus el­ler i växt­hus. Väx­ter som des­sa, som är är käns­li­ga för frost, får man vän­ta li­te med att plan­te­ra ut. • Den som är ny­bör­ja­re kan med för­del bör­ja med en en­kel grö­da, så som po­ta­tis el­ler lök.

Pum­pa och zuc­chi­ni är ock­så lättod­la­de.

• När grö­dor­na väl kom­mer upp ska de vatt­nas he­la ti­den – för­u­tom just lök och po­ta­tis. De kan man slu­ta vatt­na när de kom­mer upp, an­nars kan de rutt­na.

Alen­ka Baj­ra­mo­vic är ord­fö­ran­de för Lil­la Rin­ke­by fri­tids­träd­går­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.