”Är av­kopp­lan­de att ren­sa ogräs på lot­ten”

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY - Jon­ny An­ders­son

Han jäm­för vå­rens nöd­vän­di­ga in­sat­ser med fot­bolls­spe­la­rens för­sä­song, lyf­ter kaf­fe­kop­pen och sneg­lar mot vin­bärs­bus­kar­na. I el­va år har Per-Olof Byrén för­gyllt som­mar­halv­å­ret på sin ko­lo­ni­lott.

Ju mer man gör bra nu desto bätt­re blir det på som­ma­ren och hös­ten.

Per-Olof ”P-O” Byrén spe­la­de 19 sä­song­er i Sund­by­bergs IK:s se­ni­or­lag och lan­da­de på 368 se­ri­e­mat­cher in­nan han sad­la­de om och blev trä­na­re.

Nu­me­ra trim­mar han väx­ter, grö­dor, kryd­dor och an­nat, men ste­get från 4-4-2 till druv­gur­ka, dill och kla­se­spi­rea är in­te långt.

– Ju mer man gör bra nu desto bätt­re blir det på som­ma­ren och hös­ten. Gör jag ett då­ligt jobb på vå­ren så blir det in­te vac­kert och gott till hös­ten. En fot­bolls­spe­la­re ut­an bra vin­ter­trä­ning kla­ra in­te en hel sä­song.

Från 2008 till 2013 ha­de P-O en lott på Ek­bac­kens ko­lo­ni­om­rå­de, Tom­te­bo­da. Där fanns drygt 450 lot­ter en gång i ti­den, men när P-O och hans då­va­ran­de fru läm­na­de åter­stod 13 in­nan om­rå­det blev buss­ter­mi­nal.

”Vi ha­de tur”

En ny oas hit­ta­de de i Upp­lands-Bro. Se­dan 2013 är det här han ”nju­ter av na­tu­ren”.

– Vi för­sök­te hit­ta på när­ma­re håll. I vis­sa om­rå­den var det tio års vän­te­tid så vi ha­de tur att den här fanns. Min nya fru är in­te li­ka ro­ad som jag. Jag skul­le gär­na ha fle­ra tim­mar på dyg­net och kän­ner till och med av­kopp­ling i att ren­sa ogräs, men det får in­te bli straff­lä­ger. Egent­li­gen är det här bäst, sä­ger han och lu­tar sig över­tyd­ligt bak­åt i sto­len och blun­dar mot vår­so­len.

Stu­gan är på 20 kvadrat, med en ve­ran­da på 10, som han må­lat om och byggt till.

– Jag tar re­da på sa­ker och för­sö­ker ef­ter bäs­ta för­må­ga att gö­ra det mesta själv.

Näck­ros i vin­ter­vi­la

I kan­ten av od­lings­lan­det har P-O en av si­na kle­no­der. I bot­ten av en ned­grävd tun­na vin­ter­vi­lar en ro­sa näck­ros, in­bäd­dad i kom­postjord, som följ­de med från Ek­bac­ken.

To­ma­ter och dill med me­ra fro­das i ett li­tet växt­hus, po­ta­tis och lök od­lar han på en se­pa­rat plätt bort­om själ­va tomt­om­rå­det. Dag­lil­jor­na är på gång och för att hål­la rå­dju­ren på av­stånd har han rå veck på val­da plat­ser.

– Jag äter det mesta av det jag od­lar, el­ler ger bort.

VÅRTIDER. In­nan allt an­nat blom­mar får pensé­er sät­ta färg på ko­lo­ni­lot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.