Nu kan du no­mi­ne­ra till Trygg­hets­pri­set

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY - Char­lot­te Ar­weds­son 070-7872078 char­lot­te.ar­weds­[email protected]­rekt­press.se

Ny­li­gen in­stif­ta­de Upp­lands Väs­by kom­mun ett Trygg­hets­pris för att upp­märk­sam­ma go­da in­sat­ser in­om ci­vil­sam­häl­le och nä­rings­liv. Nu kan den som vill no­mi­ne­ra en kan­di­dat till pri­set, som de­las ut på na­tio­nal­da­gen.

Pri­set ska stöd­ja och sti­mu­le­ra till in­sat­ser som främ­jar den ge­men­sam­ma trygg­he­ten i Upp­lands Väs­by kom­mun.

Pri­set kan ges för så­väl prak­tiskt ge­nom­fö­ran­de som för idé- och ny­ska­pan­de verk­sam­het in­om al­la sam­hälls­om­rå­den som bi­drar till ökad trygg­het i Upp­lands Väs­by. Du kan no­mi­ne­ra en grupp, or­ga­ni­sa­tion el­ler ett fö­re­tag med an­knyt­ning till Upp­lands Väs­by kom­mun för in­sat­ser un­der för­ra året.

No­mi­ne­ring­en ska in­ne­hål­la en be­skriv­ning av det ar­be­te el­ler den in­sats som an­ses ha bi­dra­git till att främ­ja trygg­he­ten i Upp­lands Väs­by kom­mun och som gör att kan­di­da­ten kva­li­fi­ce­rar sig för trygg­hets­pri­set.

En ju­ry ut­ser vin­na­ren som till­kän­na­ges på na­tio­nal­dags­fi­ran­det på Hem­bygds­går­den på na­tio­nal­da­gen den 6 ju­ni. Du kan no­mi­ne­ra kan­di­da­ter fram till den 12 maj.

FOTO: MOSTPHOTOS

TRYGG­HETS­PRIS. Upp­lands Väs­bys kom­muns ny­in­rät­ta­de trygg­hets­pris de­las ut på na­tio­nal­da­gen. No­mi­ne­ring­en är öp­pen till den 12 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.