Sve­ri­ges vägar – fort­fa­ran­de säm­re i norr

Viivasbydirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

VÄGNÄTET. Motor­män­nens vägom­bud har grans­kat kva­li­te­ten på 83 700 kilo­me­ter av Sve­ri­ges stat­li­ga väg­nät och kan pre­sen­te­ra ex­klu­si­va siff­ror och kar­tor – län för län. Re­sul­ta­tet vi­sar att 0,7 pro­cent av det un­der­sök­ta Eu­ro­pa­väg­nä­tet, 0,5 pro­cent av riks­väg­nä­tet och 1,1 pro­cent av läns­väg­nä­tet är un­der­känt och hål­ler så låg kva­li­tet att det är obe­hag­ligt att tra­fi­ke­ra och kost­samt att re­pa­re­ra.

– Vår gransk­ning vi­sar det svens­ka vägnätet ge­ne­rellt har hög stan­dard, sä­ger Carl Zeid­litz, tra­fik­sä­ker­hets­an­sva­rig på Motor­män­nen.

Av de 20 säms­ta riks- och läns­vä­gar­na lig­ger 19 i Norr­land. E45 ge­nom Norr­lands in­land är åter­i­gen den Eu­ro­pa­väg som hål­ler lägst stan­dard i un­der­sök­ning­en. E4, E18 och E20 i Stock­holms län åter­finns ock­så på lis­tan över de tio säms­ta Eu­ro­pa­vä­gar­na.

FOTO: MOSTPHOTOS

HÖG STAN­DARD. Men E4, E18 och E20 i Stock­holm är säm­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.