’’Att va­ra för­budsiv­ra­re är sy­no­nymt med att va­ra en tråk­måns’’

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Björn M

I en tid fyllt av hets­jakt och ut­ö­ka­de rök­för­bud vill jag upp­ly­sa an­tiröklob­byn om att det in­te är av en slump som era rök­fria zo­ner är så trå­ki­ga att vis­tas i – er till­va­ro kom­mer in­te bli ro­li­ga­re av fler för­bud och yt­ter­li­ga­re an­nek­te­ring av rö­kar­nas mil­jö­er.

Att va­ra för­budsiv­ra­re är sy­no­nymt med att va­ra en tråk­måns. Länge lyc­ka­des vi hål­la er iso­le­ra­de i nått hörn vid det där bor­det med skyl­ten ”rök­fri zon”; rö­ka­re och ic­ke-rö­ka­re satt ge­men­samt medans tjurskal­lar­na satt för sig; allt var frid och fröjd.

Era liv är häl­so­sam­ma en­dast på papp­ret, i själ­va ver­ket är det osunt att le­va som ha­tisk, bit­ter och miss­unn­sam.

Nu är det be­kym­mers­lö­sa sam­kvä­mets tid för­bi, ef­ter att rök­för­bud in­förts har ni fått blod­smak och vil­le­brå­det är vi rö­ka­re som ni be­trak­tar som pa­ria.

Det­ta är in­te en frå­ga ba­se­rad på forsk­ning el­ler sunt för­nuft ut­an en mo­ral­frå­ga dri­ven av män­ni­skor som än­då ald­rig vis­tas i de de­ka­den­ta krog­mil­jö­er frågan be­rör.

Era liv är häl­so­sam­ma en­dast på papp­ret, i själ­va ver­ket är det osunt att le­va som ha­tisk, bit­ter och miss­unn­sam. Ni kom­mer all­tid va­ra be­trak­ta­re av dim­ri­då­er­nas lust­fyll­da sfär, ni är som Mor­ran: där ni drar fram blir allt trist och kallt, det är i rö­kar­nas när­het li­vet blir spän­nan­de, ro­ligt och ballt.

VAR FÅR MAN RÖ­KA? För­budsiv­ra­re är trå­ki­ga me­dan ”i rö­kar­nas när­het blir li­vet spän­nan­de, ro­ligt och ballt”, skri­ver Björn M.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.