Ei­nar ostopp­bar un­der Eu­ro­pacu­pen i Bel­gi­en

Vann dubb­la del­täv­ling­ar i Eu­ro­pacu­pen

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Dubb­la förstap­lat­ser och dess­utom obe­seg­rad i he­la täv­ling­en. BMX-åka­ren Ei­nar Lind­berg, 16, star­ta­de för­sä­song­en på bäs­ta sätt ne­re i Bel­gi­en.

För­ra sä­song­en täv­la­de Ei­nar mot ett år äld­re i, bland an­nat, Eu­ro­pacu­pen i klas­sen ’Boys 15-16’, och kör­de ”upp­klas­sad” i al­la and­ra täv­ling­ar där det­ta var möj­ligt. Trots att re­sul­ta­ten på­ver­ka­des av det i fjol var det bra träning, tyc­ker 16-åring­en från Väs­by.

Det­ta vi­sa­de sig i mäs­ter­ska­pen där BMX-åka­ren nåd­de guld i SM, NM och blev fem­ma på EM i sin ål­ders­klass.

Året som yngst i start­fäl­tet 2018 gav än stör­re ef­fekt i år. Ef­ter en lång re­hab, för en bru­ten tum­me, gjor­de han come­back i mars på Eu­ro­pacu­pen. Un­der årets tred­je och fjär­de del­täv­ling av EC kom re­sul­ta­ten. I bel­gis­ka Zol­der vann Ei­nar Lind­berg bå­da del­täv­ling­ar­na.

– Det kän­des jät­te­bra, och det var en av årets störs­ta täv­ling­ar. Jag tyc­ker nog en av de bäs­ta täv­ling­ar jag kört, sä­ger 16-åring­en.

Jag bröt tum­men i vint­ras och var pre­cis klar med min re­hab när Eu­ro­pacu­pen ny­li­gen drog igång. Bra taj­ming.

Vann al­la heat

I klas­sen ’Boys 15-16’ del­tog 177 grab­bar och Ei­nar var bäst av al­la. 16-åring­en för­lo­ra­de in­te ett en­da heat un­der he­la hel­gen. En fin skalp.

– I kva­len bru­kar det va­ra gans­ka lätt att vin­na ett heat. Men att vin­na sex­ton­de­len, åt­ton­de­len, kvar­ten, se­min och se­dan fi­na­len kän­des som ett kvit­to på att jag verk­li­gen trä­nat rätt i vin­ter.

Sä­song­en har pre­cis star­tat och Lind­berg kän­ner sig stark.

– Jag kän­ner mig i jät­te­bra form nu. Jag bröt tum­men i vint­ras och var pre­cis klar med min re­hab när Eu­ro­pacu­pen ny­li­gen drog igång. Bra taj­ming, ha ha.

– Årets höjd­punkt kom­mer nog att bli VM som kom­mer gå på sam­ma ba­na som jag täv­la­de på i ny­li­gen, Zol­der i Bel­gi­en.

Vad är mål­sätt­ning­ar­na med 2019?

– Jag vill för­sö­ka vin­na VM och EM i klas­sen ’Boys 16’. Det kom­mer bli tufft men det är in­te omöj­ligt.

Ei­nar är med i landslaget se­dan drygt tre år och in­går även i en lång­sik­tig SOK­sats­ning mot OS 2024.

FO­TO: BMX WIDOW

HÖGT. Ei­nar, 16, sik­tar högt 2019 och vill vin­na bå­de VM och EM i sin ål­ders­klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.