Kom­mu­nens konst­klubb fi­rar 30 år

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY -

VÄS­BY. Konst­klub­bar har på många or­ter fört en ty­nan­de till­va­ro, men Väs­bys konst­klubb har lyc­kats med be­drif­ten att fin­nas i he­la 30 år. Det kom­mer att fi­ras stor­sti­lat med en fest på Löwet den 16 maj.

Konst­klub­ben, som har 130 med­lem­mar, ska ”väc­ka, un­der­hål­la och ut­bre­da in­tres­set för konst och konst­hant­verk”. Med­lem kan den bli som är an­ställd el­ler för­tro­en­de­vald i kom­mu­nen, el­ler som an­ställd i skat­te­fi­nan­si­e­rad verk­sam­het.

– Konst­klub­bar på kom­mu­nal ni­vå läg­ger dä­re­mot ner si­na, nu se­nast Sol­len­tu­na kom­muns. Vi upp­lev­de att det var nå­got fint att vi finns kvar, trots oli­ka mot­gång­ar, sä­ger Ma­rie Hall­din, ord­fö­ran­de.

FO­TO: UPPLANDS VÄS­BY KOM­MUN

KONST. Ma­rie Hall­din, ord­fö­ran­de i Upplands Väs­by kom­muns konst­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.