Ro­bin klar för norskt även­tyr

Viivasbydirekt - - SPORT · FÖRENINGSL­IV · MOTION - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Ro­bin Karls­son, 24, stic­ker ut­om­lands igen. Väs­by IK-pro­duk­ten väl­jer att fort­sät­ta kar­riä­ren i nors­ka Sarps­borg.

Sä­song­en 2014–15 var Ro­bin en sä­song i USA och spe­la­de då ju­ni­or­hoc­key i Fair­banks. Där­på kom han hem till mo­der­klub­ben Väs­by och spe­la­de där till feb­ru­a­ri 2018.

Ef­ter en kort se­jour i Vi­ta Häs­ten och en sä­song i Hud­dinge åker Karls­son ut­om­lands igen. Ny klub­ba­dress blir nors­ka Sarps­borg.

– Det känns jät­te­kul och sjukt spän­nan­de att tes­ta nå­got nytt, sä­ger bac­ken.

”Har haft tan­kar­na” Re­dan ef­ter förr­för­ra sä­song­en fun­de­ra­de 24-åring­en på en ny ut­lands­se­jour.

– Ja, jag har haft de tan­kar­na ett tag och nu när möj­lig­he­ten dök upp så kän­des det rätt. Ett bra steg i rätt rikt­ning. Jag triv­des i USA och det var dags igen för att pro­va nå­got nytt, det är lä­ro­rikt att kom­ma till ett nytt land.

– För­ra sä­song­en vän­ta­de jag länge med att be­stäm­ma mig men nu vil­le jag ha det klart ti­digt för att kun­na fo­ku­se­ra.

Hop­pas få le­dan­de roll Norsk hoc­key är svår­be­dömd men det sägs att de bäs­ta la­gen i högs­ta se­ri­en – Get-li­gaen – hål­ler un­ge­fär svensk all­svensk klass.

– Det är svårt att sä­ga. Jag kan in­te mer än att jag hört att den bli­vit bätt­re. Jag tror att ni­vån är va­ri­e­ran­de, men jag har för­stått att Sarps­borg är ett bra lag och det hop­pas jag på att de är. För­hopp­nings­vis får jag en le­dan­de roll.

Sta­den lig­ger i syd­öst­ra Nor­ge och näs­tan mitt emel­lan Oslo och Karl­stad. Flytt­las­set går över i slu­tet på ju­li.

Ro­bin åker över till vårt grann­land med gott själv­för­tro­en­de.

– Jag tyc­ker det gick gans­ka bra i Hud­dinge och att jag ta­git kliv i rätt rikt­ning. Det var ett bra år även ut­an­för hoc­keyn och jag har växt som per­son, det ska bli kul att kom­ma i väg.

FO­TO: JO­HAN BOREHED

FYRTIOSEX. För­ra sä­song­en gjor­de Ro­bin Karls­son 46 mat­cher för topp­la­get Hud­dinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.