Fäng­el­se el­ler fri kol­lek­tiv­tra­fik?

Viivasbydirekt - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Max Holm, Plan­ka.nu

Än­nu en bus­skur sön­der­sla­gen, den­na gång vid håll­plats apo­teks­sko­gen. Slu­ta er­sätt tra­sigt glas. Ge oss till­ba­ka de gam­la ”stål­bu­rar­na”, vi för­tjä­nar det! Spa­rad kost­nad bör gå oav­kor­tat till Väs­bys för­sko­lor, sko­lor och äldre­vård.

Li­za Trött

För in­te så

länge se­dan gick mo­de­ra­ten Kristof­fer Tam­sons (M) ut och fö­reslog att plan­ka­re ska få fäng­el­se­straff. Han har an­svar för kol­lek­tiv­tra­fi­ken men läg­ger stän­digt sin ener­gi på att het­sa om ord­ning. Fun­ge­rar verk­li­gen en så­dan po­li­tik i kol­lek­tiv­tra­fi­ken? Istäl­let för att läg­ga peng­ar på fler bil­jett­kon­trol­ler och mer ba­tong­er så bor­de man ha nå­got mer vi­sio­närt. Var­för in­te läg­ga peng­ar­na på att för­bätt­ra el­ler byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken istäl­let? Nå­gon som är väl­digt tyd­ligt är att det in­te går att för­bju­da fat­tig­dom. Där­för bor­de in­te folk fängs­las för att de in­te har råd att kö­pa må­nads­kort för näs­tan 900 kr/må­nad. Hell­re fri kol­lek­tiv­tra­fik än hets­jakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.