Be­slut: Sats­ning­ar på Kairo stop­pas

Ut­veck­ling­en av Väs­by fri­lufts­om­rå­de av­bryts helt och hål­let

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY - Char­lot­te Ar­weds­son

Sats­ning­en på Väs­by fri­lufts­om­rå­de – Run­by, Sätt­ra och Kairo – stop­pas helt. Det in­ne­bär att inga mer in­ve­ste­ring­ar görs för att ut­veck­la bad­plat­ser, mo­tions­spår och till­gäng­lig­he­ten till om­rå­det.

Kul­tur- och fri­tids­nämn­den i Upp­lands Väs­by kom­mun be­slu­ta­de på tis­da­gen att helt av­bry­ta pla­ne­ra­de åt­gär­der in­om pro­jek­tet Väs­by fri­lufts­om­rå­de. Det­ta på grund av att ti­di­ga­re be­slu­ta­de in­ve­ste­rings­me­del har dra­gits till­ba­ka. Nämn­den kom­mer även att ta ner de in­for­ma­tions­skyl­tar som satts upp in­om om­rå­det.

Bak­grun­den till be­slu­tet Bak­grun­den är att i kom­mun­full­mäk­ti­ges flerårs­plan för 2016–2018 fick kul­turoch fri­tids­nämn­den i upp­drag att gö­ra en plan för ut­veck­ling­en av re­kre­a­tions-, fri­tids- och fri­lufts­möj­lig­he­ter­na i nord­väst­ra Väs­by.

Al­la åt­gär­der som be­slu­ta­des blev dock in­te fär­di­ga un­der 2018, ut­an skul­le gö­ras kla­ra un­der 2019. Men när KF i de­cem­ber 2018 tog be­slut om en ny budget för 2019–2022 fanns inga peng­ar av­sat­ta till fort­satt ut­veck­ling av Väs­by fri­lufts­om­rå­de.

– Själv­klart kan det fin­nas oli­ka syn på pri­o­ri­te­ring­ar, men från op­po­si­tio­nen an­ser vi att det är myc­ket upp­se­en­de­väc­kan­de att kom­mun­sty­ret in­för to­tal­stopp för in­ve­ste­ring i re­dan be­fint­li­ga fa­ci­li­te­ter som fre­kvent nytt­jas av Väs­by­bor­na – vid bad­plat­ser­na och spå­ren, sä­ger Anders Rosén, grupple­da­re för Väns­ter­par­ti­et i Upp­lands Väs­by kom­mun.

En­ligt Os­kar We­in­mar (M) be­slu­ta­des det re­dan i bud­ge­ten som togs i de­cem­ber att ta bort in­ve­ste­rings­med­len för Väs­by fri­lufts­om­rå­de.

– Re­dan från bör­jan var vi emot att det skul­le plö­jas ner åt­skil­li­ga mil­jo­ner i det om­rå­det.

”Otyd­ligt kon­cept”

Han pe­kar på en skriv­ning i skugg­bud­ge­ten, sig­ne­rad de fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er­na:

”Oav­sett ål­der ska det fin­nas möj­lig­he­ter att ut­ö­va mo­tion i Väs­by. Vi vill se in­ve­ste­ring­ar i id­rotts- och fri­tids­sats­ning­ar vid be­fint­li­ga an­lägg­ning­ar och plat­ser som idag frek­ven­te­ras, sna­ra­re än att ut­veck­la nya in­om om­rå­den som för många Väs­by­bor är otill­gäng­li­ga. Vi vill där­med sät­ta ut­veck­ling­en i Vi­lund­a­par­ken på en hög­re pri­o­ri­te­rings­grad. Sam­ti­digt tar vi bort de av den röd­grö­na ma­jo­ri­te­tens bud­ge­te­ra­de me­del för fri­lufts­in­ve­ste­ring­ar i Sätt­raRun­by.”

– Vad som fanns med och vad som in­te fanns med i kon­cep­tet Väs­by fri­lufts­om­rå­de var otyd­ligt. Allt och ing­et skul­le in­gå i det, sä­ger Os­kar We­in­mar.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING/AR­KIV

KAIRO. Nu stop­pas ut­veck­ling­en av bland an­nat Kairo in­om Väs­by fri­lufts­om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.