And­ra ra­ka li­ga­gul­det för Ga­bor

Viivasbydirekt - - SPORT · IDROTT · MOTION - Anders Ekström

Två sä­song­er, li­ka många guld. Hoc­key­spe­la­ren Gil­bert Ga­bor, 23, kom i pre­cis rätt tid till slo­va­kis­ka Bans­ka Bystri­ca då hans lag ta­git hem två ra­ka in­hems­ka mäs­ter­skap.

Ef­ter en sä­song i Slo­ve­ni­en be­slu­ta­de Väs­by­so­nen Gil­bert Ga­bor att 2017 flyt­ta till Slo­va­ki­en. Lan­det där bå­da hans för­äld­rar är bör­di­ga ifrån.

Och det skul­le vi­sa sig va­ra ett bra val.

Förs­ta sä­song­en blev det guld, de­ras and­ra i rad. Den gång­na vin­tern blev det åter­i­gen ett guld för HC Bans­ka Bystri­ca. Det var de­ras tred­je nå­gon­sin i histo­ri­en.

Ga­bor pric­ka­de verk­li­gen in ”pri­me ti­me”.

– I år var det verk­li­gen att vi skul­le vin­na. Led­ning­en gick verk­li­gen för att ta ett tred­je ra­ka guld och sat­sa­de hårt, sä­ger Gil­bert som är upp­vux­en i Run­by och vid Löwet.

Dock drab­ba­de topp­ning­en 23-åring­en. Det blev mind­re spel­tid i slu­tet, men ”Gab­be” hann än­då med 56 mat­cher i guld­la­get.

– Kon­kur­ren­sen var ben­hård och vi ha­de in­te myc­ket ska­dor. Men jag är än­då väl­digt nöjd spel­mäs­sigt och sköt­te min roll bra. Det blev in­te så många po­äng som jag vil­le, men jag kän­ner att jag har ut­veck­lats. Det är en stor gläd­je att få va­ra med i ett vin­nan­de lag.

Bra start som se­ni­or

Trots mind­re spel­tid i slut­tam­pen kän­ner sig Väs­by IK-pro­duk­ten sig högst del­ak­tig i gul­det.

– Det är var rik­tigt kul och helt sjukt egent­li­gen. Jag har spe­lat se­ni­or­hoc­key i tre år och re­dan vun­nit två gång­er.

– Man vet ju ald­rig om man vin­ner nå­got igen, det kan ta år in­nan man är i när­he­ten igen. Vis­sa äld­re i la­get var med och vann för förs­ta gång­en så det gäl­ler att va­ra öd­mjuk och ald­rig ta nå­got för gi­vet.

Det ser ut som det blir ett tred­je år i Bystri­ca. 23-åring­en är munt­li­gen över­ens om en fort­sätt­ning.

FO­TO: PRIVAT

KVAR. Gil­bert ser ut att bli kvar även 2019/20 och har då bli­vit lo­vad en stör­re roll i la­get då de ge­nom­för en ge­ne­ra­tions­väx­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.