Ta en sä­ker pa­us på re­san

STOPP. Vi har 90 rast­plat­ser att upp­täc­ka: ”Vik­ti­ga funk­tio­ner”

Viivasbydirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

Som­ma­ren när­mar sig och fler ger sig ut på vägar­na. Då ökar be­ho­vet av väl fun­ge­ran­de, in­bju­dan­de och tryg­ga rast­plat­ser. Runt om i lan­det finns drygt 350 rast­plat­ser som för­val­tas och sköts på upp­drag av Tra­fik­ver­ket.

Se­mester­tid är res­tid och snart är det dags att bör­ja pla­ne­ra som­ma­rens even­tu­el­la lång­tu­rer. När du än­då är igång med pla­ne­ring­en kan det va­ra en god idé att ut­nytt­ja möj­lig­he­ten till en pa­us på re­san.

På Tra­fik­ver­kets hem­si­da, tra­fik­ver­ket.se, un­der ru­bri­ken re­sa-och-tra­fik kan du se var de 350 oli­ka rast­plat­ser­na finns, vil­ken stan­dard de har och vil­ken ser­vice de er­bju­der.

Oli­ka ut­rus­ta­de

– Vå­ra rast­plat­ser fyl­ler fle­ra vik­ti­ga funk­tio­ner. De bi­drar ock­så till en ökad tra­fik­sä­ker­het då de hjäl­per till att mins­ka an­ta­let spon­ta­na stopp på tra­fik­far­li­ga stäl­len, sä­ger Mar­ti­na Ryd­berg, Tra­fik­ver­ket Un­der­håll.

Stan­dard och ut­rust­ning är li­te oli­ka på de oli­ka rast­plat­ser­na, men det ge­men­sam­ma för dem är att du ska kun­na an­vän­da dem oav­sett om du har nå­got funk­tions­hin­der el­ler in­te.

Te­le­fon­num­mer

Här finns ock­så to­a­let­ter, in­for­ma­tions­tav­lor, sitt­plat­ser med bord och sop­tun­nor. På rast­plat­ser­na finns te­le­fon­num­mer där du kan ringa för att läm­na syn­punk­ter på rast­plat­sens un­der­håll och ut­rust­ning.

I re­gi­on Väst har dess­utom Tra­fik­ver­ket och po­li­sen ett sam­ar­be­te se­dan 2017 för att öka sä­ker­he­ten på rast­plat­ser­na längs E6 i Hal­land och Bo­hus­län.

Sam­ar­be­tet har re­sul­te­rat i ökad trygg­het och mins­ka­de kost­na­der för ska­de­gö­rel­se på rast­plat­ser­na.

– Tänk på att rast­plat­ser­na in­te är till för lång­tidsupp­ställ­da hus­bi­lar och hus­vag­nar ut­an för tra­fi­kan­ter som stan­nar en stund och kopp­lar av. I de fall du som be­sö­ka­re be­hö­ver stan­na mer än 24 tim­mar på en av de ak­tu­el­la 350 rastel­ler par­ke­rings­plat­ser­na be­hö­ver du tillstånd från Tra­fik­ver­ket, sä­ger Mar­ti­na Ryd­berg.

PLATS FÖR RAST. Tra­fik­ver­kets 350 rast­plat­ser i lan­det är till för al­la tra­fi­kan­ters möj­lig­het till rast och vi­la.

Mar­ti­na Ryd­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.