Tre vol­vo­bi­lar stul­na ut­an­för rad­hus

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY - Charlotte Ar­weds­son

Tre näs­tan nya Vol­vo XC90 och V90 stals un­der Kristi him­mel­färds­hel­gen i Upp­lands Väs­by. Bi­lar­na för­svann på nat­ten ut­an­för tre rad­hus i Brunn­by-Vik.

Det var två Vol­vo XC90 samt en Vol­vo V90 som stals nat­ten mel­lan ons­dag den 29 maj och tors­da­gen den 30 maj från tre se­pa­ra­ta ga­tor i Upp­lands Väs­by. Ge­men­samt var att bi­lar­na stod par­ke­ra­de fram­för rad­hus. En av bi­lar­na var värd runt 800 000 kro­nor och för de två öv­ri­ga bi­lar­na låg det upp­skat­ta­de vär­det på runt 400 000 kro­nor.

– Det är med störs­ta san­no­lik­het or­ga­ni­se­ra­de ut­länds­ka ligor som lig­ger bakom stöl­der­na i Upp­lands Väs­by. Tro­ligt­vis ligor från gam­la öst­bloc­ket, sä­ger Lars Ster­van­der, po­lis­in­spek­tör på re­gi­o­na­la ut­red­nings­en­he­ten.

Tju­var­na an­vän­der sig av stör­sän­da­re.

– De fles­ta bi­lä­ga­re för­va­rar bil­nyc­keln i en jac­ka el­ler kanske i en by­rå i hal­len. Tju­ven stäl­ler sig ut­an­för yt­ter­dör­ren med en sorts mot­ta­ga­re som fång­ar upp nyc­kel­sig­na­len. Den kan se­dan skic­kas vi­da­re till en kum­pan som står vid bi­len och har en mot­ta­ga­re. Kum­pa­nen fång­ar upp sig­na­len och bi­len öpp­nas.

Men kan in­te bil­in­du­strin kom­ma med nå­got mot­drag?

– Tju­var­na ut­nytt­jar den be­fint­li­ga tek­nik som finns när bil­in­du­strin ve­lat un­der­lät­ta för ägar­na. Men det som är en­kelt för ägar­na blir ock­så en­kelt för tju­var­na. Men bil­in­du­strin ar­be­tar på ett mot­va­pen, sä­ger Lars Ster­van­der.

Hur har tju­var­na fått med sig for­do­nen?

– I de här fallen tror jag att bi­lar­na körts upp på last­bilstrai­ler. Se­dan har mo­torn sla­gits av för att för­svå­ra spår­ning­en.

Tju­ven stäl­ler sig ut­an­för yt­ter­dör­ren med en sorts mot­ta­ga­re som fång­ar upp nyc­kel­sig­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.