Sko­la an­mäld för dis­kri­mi­ne­ring

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY -

VÄS­BY. En­ligt en an­mä­lan till diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen, DO, dis­kri­mi­ne­ras en funk­tions­ned­satt elev i Upp­lands Väs­by av sin sko­la.

An­mä­la­ren upp­ger bland an­nat att ele­ven för­bju­dits att va­ra med på oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

Nu krä­ver myn­dig­he­ten att kom­mu­nen be­mö­ter upp­gif­ter­na. Kom­mu­nen har till den 10 ju­ni på sig att be­mö­ta det som an­getts i an­mä­lan.

IL­LUST­RA­TION: STU­DIO 3D

FRESTAFEST­IVAL. Näs­ta lör­dag hålls den förs­ta Fresta­fes­ti­va­len, på Fon­täng­a­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.