Vän­tjäns­ten

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 16–23 JUNI -

●Kän­ner du att du har för li­tet so­ci­alt liv och be­hö­ver ha en per­son som be­sö­ker dig? El­ler vill du gö­ra en in­sats ge­nom att be­sö­ka nå­gon? Kon­tak­ta Vän­tjäns­ten: tel 070 544 94 68, e-post: van­ne­ri­vas­[email protected]­look. com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.