Rost­at­tack på gas­tan­kar

Ope­lä­ga­re drab­ba­de – kamp för ett ut­byte

Viivasbydirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE - Fred­rik Di­its Vik­ström

Ros­ten är sko­nings­lös mot Opels gas­bi­lar. Här är skräck­bil­der­na som vi­sar hur gas­tan­kar­na vitt­rar sön­der. Åt­skil­li­ga Oplar i Sve­ri­ge har nu fått körförbud.

1 200 gas­driv­na Oplar rul­lar på svens­ka vägar. Det hand­lar om Za­fi­ra, Com­bo och Ast­ra med tilläggs­nam­net CNG. Många har så ros­ti­ga gas­tan­kar att de får körförbud. Skräck­bil­der­na på an­sat­ta tryck­tan­kar var ViBi­lä­ga­re var först med att vi­sa.

Tan­kar­na ska för­va­ra for­dons­ga­sen un­der högt tryck, upp till 200 bar. Rost­pro­ble­men har kom­mit ef­ter att de nya be­sikt­nings­reg­ler­na för gas­bi­lar bör­ja­de gäl­la 2018.

An­ders Wihl­borg skru­va­de själv av kå­pan in­nan han åk­te för att be­sik­ta sin Opel Za­fi­ra års­mo­dell 2009.

– Be­sikt­nings­man­nen sa att han ald­rig ha­de sett så ros­ti­ga gas­tan­kar. Det var ing­et fel på bi­len i öv­rigt men tan­kar­na blev un­der­kän­da. Jag fick en må­nad på mig att åt­gär­da, se­dan fick bi­len körförbud, be­rät­tar han.

Året är in­stan­sat

Za­fi­ran ha­de 22 000 mil på mä­ta­ren men sam­ti­digt har tan­kar­na en an­gi­ven livs­längd på 20 år. Det är bransch­stan­dard och till­verk­nings­å­ret är in­stan­sat på tan­ken och finns även in­skri­vet i ser­vice­bo­ken.

– Om det är 20 års livs­längd som gäl­ler bor­de ju tan­kar­na hål­la så länge och in­te ba­ra i tio år, sä­ger An­ders Wihl­borg.

Yng­re bi­lar med be­tyd­ligt kor­ta­re kör­sträc­ka är ock­så drab­ba­de.

Sam­ma öde möt­te den Opel Com­bo års­mo­dell 2007 som Ma­lin Hülp­hers och Jan Le­van­der äger.

Opel be­kos­tar vis­sa ut­by­ten

Bi­len som gått 14 000 mil ha­de pre­cis va­rit in­ne på verk­stad för re­pa­ra­tion av gas­sy­ste­mets ven­ti­ler och elekt­ro­nik.

– Jag åk­te ra­ka vägen till be­sikt­ning­en och fick körförbud di­rekt. De tit­ta­de på tan­kar­na och sa att det såg all­de­les för då­ligt ut, sä­ger Ma­lin Hülp­hers och fort­sät­ter:

– Man tän­ker ju att en verk­stad som ar­be­tar med gas­tan­kar ska lar­ma om nå­got är fel.

Opel har nu be­slu­tat att be­kos­ta byte av ros­ti­ga gas­tan­kar – men en­dast på bi­lar som är upp till tio år och in­te gått läng­re än 16 000 mil. För öv­ri­ga bi­lä­ga­re kos­tar tank­by­tet uppe­mot 40 000 kro­nor.

– Opel i Tyskland har ge­nom­fört om­fat­tan­de tes­ter på rost­på­ver­ka­de gas­tan­kar och fast­ställt att det in­te fö­re­kom­mer nå­gon ökad sä­ker­hets­risk. Vi har in­te hel­ler någ­ra rap­por­ter om att svens­ka Opel­bi­lar skul­le va­rit in­blan­da­de i in­ci­den­ter kopp­la­de till gas­tan­kar, sä­ger Le­na Råstedt som är an­sva­rig för tek­nik- och ga­ran­ti­av­del­ning­en på KW Bru­un, svensk im­por­tör av Opel.

FO­TO: FRED­RIK DI­ITS VIK­STRÖM

FICK KÖRFÖRBUD. Ma­lin Hülp­hers och Jan Le­van­ders Opel Com­bo var pre­cis ge­nom­gång­en, än­då fick bi­len körförbud på grund av ros­ti­ga gas­tan­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.