Li­ten bag­ge bor­rar sön­der gran­sko­gen

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - KÄL­LA: SLU

En ska­de­in­sekt stäl­ler till pro­blem i sko­gar­na kring Väs­by. Bå­de kom­mu­nen och pri­va­ta skogs­ä­ga­re tving­as nu ta hand om an­grip­na träd – men det är lät­ta­re sagt än gjort.

● Gran­bark­bor­ren (även åt­tatan­dad bark­bor­re) är all­män i he­la lan­det. Den är en av gran­sko­gens all­var­li­gas­te ska­de­gö­ra­re som ibland upp­trä­der i mängd och då kan dö­da många träd samt in­fek­te­ra vir­ke med blå­nad.

● An­ta­let gran­bark­bor­rar i sko­gen va­ri­e­rar kraf­tigt geo­gra­fiskt och mel­lan år. Till­gång­en på lämp­ligt yng­el­ma­te­ri­al i form av vind­fäll­da el­ler för­sva­ga­de granar samt obar­kat vir­ke un­der som­ma­ren be­stäm­mer hur många bark­bor­rar som finns i sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.