Mitt i Upplands Väsby

Di­gi­tal in­sam­ling till Värl­dens Barn

- Parenting · Family · Save the Children · Upplands Vasby · Scatman John · Twitter

VÄS­BY. I år sker in­sam­ling­en till Värl­dens Barn di­gi­talt un­der vec­kor­na 39 och 40.

Det med­de­lar Kristi­na Ros­berg från lokal­för­e­ning­en för Räd­da Bar­nen i Upp­lands Väs­by.

Den som vill bi­dra till in­sam­ling­en kan be­ta­la in till plus­gi­ro­num­mer 901950-6, bank­gi­ro­num­mer 901-9506 el­ler swisha på 9019508.

Fler än 30 oli­ka pro­jekt runt om i värl­den ge­nom­förs med stöd från Värl­dens Barn-in­sam­ling­en.

Tio (!) mål av Väs­by när de all­svens­ka ny­kom­ling­ar­na kör­de över Hoc­key­et­tan-la­get – Lor­rai­ne, Karls­son och Ax­man två­måls­skyt­tar.

John Wik­berg, @dragskott_ på Twit­ter.

 ?? FO­TO: MAG­NUS LIAM KARLS­SON/SVT ?? VÄRL­DENS BARN. Si­grid och Le­on med­ver­kar i den di­rekt­sän­da ga­lan ”Till­sam­mans för Värl­dens Barn” den 2 ok­to­ber.
FO­TO: MAG­NUS LIAM KARLS­SON/SVT VÄRL­DENS BARN. Si­grid och Le­on med­ver­kar i den di­rekt­sän­da ga­lan ”Till­sam­mans för Värl­dens Barn” den 2 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden