Mitt i Upplands Väsby

Kom­mer M-sty­ret svi­ka äldre­omsor­gen?

- Mat­hi­as Boh­man, op­po­si­tions­råd, Upp­lands Väs­by (S) Aza­deh Roj­han Gustafs­son, riks­dags­le­da­mot, Upp­lands Väs­by (S). Sweden Democrats · Upplands Vasby · Christian Democrats

Kom­mer Upp­lands Väs­bys mo­de­rat­led­da kom­mun­led­ning hind­ra att re­ge­ring­ens stor­sats­ning kom­mer äldre­omsor­gen till del? Frå­gan för­tjä­nar att stäl­las ef­ter att M, L, C, KD, Väs­bys Bäs­ta och SD rös­tat nej till S, V och MPs för­slag i kom­mun­sty­rel­sen om att kom­mun­full­mäk­ti­ge ska be­slu­ta om en tilläggs­bud­get för 2021.

Upp­lands Väs­by kom­mun står, pre­cis som and­ra kom­mu­ner, in­för sto­ra ut­ma­ning­ar un­der kom­man­de år för att säk­ra en hög kva­li­tet i ser­vicen till Väs­by­bor­na. Pa­ral­lellt med det in­ne­bär co­vid-19-kri­sen att kom­mu­nen ställs in­för yt­ter­li­ga­re ut­ma­ning­ar. För att gö­ra det lät­ta­re för kom­mu­ner­na att er­bju­da si­na in­vå­na­re en hög kva­li­tet i väl­fär­den, trots co­vid-19-kri­sen, har re­ge­ring­en i sam­ar­be­te med C och L enats om fle­ra vik­ti­ga be­slut för att stär­ka kom­mu­ner­na.

För­ra vec­kan pre­sen­te­ra­de Ste­fan Löfven (S) och An­nie Lööf (C) ett per­ma­nent år­ligt till­skott till äldre­omsor­gen med fy­ra mil­jar­der kro­nor. En hi­sto­riskt stor sats­ning på äldre­omsor­gen. Gläd­jen gru­sas av att Väs­bys mo­de­rat­led­da sty­re in­te ger någ­ra ra­ka be­sked om en tilläggs­bud­get.

I år går kom­mu­nen mot ett över­skott på 149,6 mil­jo­ner. Sam­ti­digt skär kom­mu­nen ned i sko­lan, för­sko­lan, kul­tu­ren och äldre­omsor­gen. Så kan vi in­te ha det.

Där­för frå­gar vi kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Christi­ne Hane­falk (M): Kom­mer Upp­lands Väs­bys mo­de­rat­led­da kom­mun­led­ning hind­ra att re­ge­ring­ens stor­sats­ning kom­mer äldre­omsor­gen till del?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden