Mitt i Upplands Väsby

Fel av po­li­sen att stop­pa lopp­mark­nad.

JU­RIST. ”Ut­i­från smitt­skydds­skäl finns det ing­en an­led­ning att stänga lopp­mark­na­der”

- Mi­chael Toll Sweden · Täby Municipality · Stockholm

Lopp­mark­na­der rå­ka­de il­la ut, det var ett miss­tag.

Ny­li­gen upp­lös­te po­li­sen en lopp­mark­nad, då det var fler än 50 per­so­ner som var där för att fyn­da. La­gen slår helt fel, an­ser bå­de lop­pi­sar­ran­gö­rer och Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

När co­vid-19 slog till mot värl­den i vå­ras tving­a­des län­der in­fö­ra dras­tis­ka åt­gär­der för att mins­ka smitt­sprid­ning­en. I Sve­ri­ge in­för­des ett tak på max 50 per­so­ner vid all­män­na sam­man­koms­ter och of­fent­li­ga till­ställ­ning­ar.

Det in­ne­bar att det i prak­ti­ken va­rit omöj­ligt att ar­ran­ge­ra lopp­mark­na­der, då de fal­ler un­der ord­nings­la­gen.

Lop­pis i Tä­by stäng­des

Det här blev tyd­ligt ny­li­gen, då po­li­sen fick ryc­ka ut och stänga en lopp­mark­nad i Tä­by. Det­ta då den be­sök­tes av fler än 50 per­so­ner. Lik­nan­de ned­stäng­ning­ar har skett på fle­ra håll i Stock­holm un­der som­ma­ren.

Lop­pi­sar­ran­gö­rer har he­la ti­den häv­dat att det­ta är orim­ligt. Bland an­nat då lopp­mark­na­der of­ta hålls ut­om­hus och det är lätt att hål­la av­stånd. I jäm­fö­rel­se med till ex­em­pel sto­ra köp­cent­rum, som har tillå­tits hål­la öp­pet un­der he­la pan­de­min.

Folk­hälso­myn­dig­he­tens chefsju­rist Bit­te Brå­stad hål­ler med.

– Ut­i­från smitt­skydds­skäl finns det ing­en an­led­ning att stänga lopp­mark­na­der, men det blir ty­värr så här ibland. Att gö­ra en änd­ring i ord­nings­la­gen var den enk­las­te och snab­bas­te lös­ning­en i vå­ras. Men man mås­te se över det här nu. Många gräns­drag­nings­frå­gor har va­rit orim­li­ga, sä­ger hon.

Re­ge­ring­en ska se över ord­nings­la­gen. Och från och med 1 ok­to­ber finns det ett för­slag att hö­ja max­ta­ket till 500 per­so­ner.

– Lopp­mark­na­der rå­ka­de il­la ut, det var ett miss­tag, sä­ger Bit­te Brå­stad.

Så Folk­hälso­myn­dig­he­ten har ing­et emot att lopp­mark­na­der hålls öpp­na?

– Nej, verk­li­gen in­te. Följs de van­li­ga reg­ler­na, som till ex­em­pel att hål­la di­stans, finns det ab­so­lut ing­et skäl att hål­la lop­pi­sar stäng­da, sär­skilt ef­tersom många av dem hålls ut­om­hus. Pro­ble­met är att ord­nings­la­gen in­te alls är an­pas­sad ut­i­från ett smitt­skydds­per­spek­tiv.

En­ligt hen­ne blir si­tu­a­tio­nen för­hopp­nings­vis mer rätt­vis för lop­pi­sar­ran­gö­rer från och med 1 ok­to­ber, om ta­ket höjs till 500 per­so­ner. Ti­di­ga­re än så går det dock in­te att gö­ra nå­got. He­la ord­nings­la­gen ska ses över, men den ut­red­ning vän­tas ta be­tyd­ligt läng­re tid.

 ?? AR­KIV­BILD ?? OLAG­LIGT. Att ar­ran­ge­ra lop­pi­sar som drar mer än 50 be­sö­ka­re är in­te lag­ligt.
AR­KIV­BILD OLAG­LIGT. Att ar­ran­ge­ra lop­pi­sar som drar mer än 50 be­sö­ka­re är in­te lag­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden