Mitt i Upplands Väsby

Ung­do­mar er­bjuds höst­jobb

- Upplands Vasby

VÄS­BY. Att Upp­lands Väs­by er­bju­der unga som­mar­jobb är känt se­dan länge. Nu kom­mer även en sats­ning på höst­jobb med stat­li­ga co­ro­na­peng­ar.

– Vi är en av de förs­ta kom­mu­ner­na som er­bju­der den här for­men av jobb för unga un­der hös­ten, sä­ger ung­domscoache­n Mo­ha­med Sa­dik.

Job­ben rik­tar sig till ung­do­mar som gick ut års­kurs tre på gym­na­si­et i år el­ler som är 16–19 år och var­ken stu­de­rar el­ler job­bar.

Re­ge­ring­en be­fa­ra­de un­der vå­ren att unga skul­le få svå­ra­re att kom­ma ut på ar­bets­mark­na­den till följd av co­ro­na. Där­för av­sat­tes yt­ter­li­ga­re 100 mil­jo­ner för att kom­mu­ner­na även ska kun­na er­bju­da jobb i höst.

 ?? BARNTEATER. Tre doc­kor ur barn­te­a­tern ”En häx­as dag­bok”. FO­TO: MI­CHAEL KOITZSCH ??
BARNTEATER. Tre doc­kor ur barn­te­a­tern ”En häx­as dag­bok”. FO­TO: MI­CHAEL KOITZSCH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden