Mitt i Upplands Väsby

Sex­å­ring­ar får se ”En häx­as dag­bok”

- Upplands Vasby

VÄS­BY. I höst får sex­å­ring­ar i Upp­lands Väs­by se dock­te­a­tern ”En häx­as dag­bok”. Det är Pyg­mé­te­a­tern som bju­der på fö­re­ställ­ning i scen­rum­met i Mes­sing­en, kom­mu­nens egen te­a­ter­scen. Må­let är att fler Väs­by­barn ska få ta del av pro­fes­sio­nell barn­kul­tur och spän­nan­de scen­konst.

– Vår vi­sion är att sex­å­ring­ar minst en gång per år ska få se barnteater av hög kva­li­tet. Vi vill ge li­ka möj­lig­he­ter att ta del av barn­kul­tur oav­sett so­cio­e­ko­no­misk bak­grund, sä­ger Ka­rin An­dén, som job­bar med of­fent­li­ga ar­range­mang i Mes­sing­en

På grund av co­vid-19 blir det ex­tra många fö­re­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden