Mitt i Upplands Väsby

Per­son hit­tad död i bo­stad – po­li­sen miss­tän­ker mord

- Crime · Incidents · Upplands Vasby

UPP­LANDS VÄS­BY. Vid 13-ti­den i sön­dags lar­ma­des sjuk­vår­den till en adress i Upp­lands Väs­by med an­led­ning av att en per­son ha­de hit­tats liv­lös i en bo­stad.

Sjuk­vårds­per­so­na­len an­såg att det fanns okla­ra om­stän­dig­he­ter kring döds­fal­let och till­kal­la­de po­lis.

Patrul­len be­döm­de att brott in­te kun­de ute­slu­tas och bo­sta­den spär­ra­des av.

– Man stäng­de lä­gen­he­ten i av­vak­tan på ob­duk­tion för att fast­stäl­la döds­or­sa­ken. I vän­tan på re­sul­ta­tet är bo­sta­den en pre­sum­tiv brotts­plats, sä­ger Eva Nils­son, pressta­les­per­son vid Stock­holmspo­li­sen.

Bo­sta­den, där den dö­da per­so­nen på­träf­fa­des, lig­ger i ett fler­bo­stads­hus i Apo­teks­sko­gen.

En­ligt upp­gif­ter till Ex­pres­sen ska bal­kong­dör­ren till bo­sta­den ha va­rit upp­bru­ten.

– Vi läm­nar in­te någ­ra fler kom­men­ta­rer, med hän­syn till utred­ning­en, sä­ger Eva Nils­son.

Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN/AR­KIV ?? MISS­TÄNKT MORD. Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord se­dan en per­son på­träf­fats liv­lös på sön­da­gen i sin bo­stad i Upp­lands Väs­by.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN/AR­KIV MISS­TÄNKT MORD. Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord se­dan en per­son på­träf­fats liv­lös på sön­da­gen i sin bo­stad i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden