Mitt i Upplands Väsby

Nu drar All­svens­kan i gång för Vil­da Väs­by

”Vi kom­mer att över­ras­ka många”

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se Sports · HockeyAllsvenskan · Maud Olofsson · AIK

Vil­da Väs­by är med hoc­key­all­svens­kan för förs­ta gång­en på 33 år. Nu drar den igång – med ett hung­rigt lo­kalt lag.

Året var 1987 se­nast det be­gav sig. Då skräll­de Väs­by Hoc­key ge­nom att ta sig upp i Sve­ri­ges högs­ta hoc­key­se­rie. Se­jou­ren där va­ra­de ty­värr ba­ra en sä­song och se­dan dess har klub­ben pend­lat mel­lan di­vi­sion 1 och 2.

Men när Karls­kro­na tvångs­de­gra­de­ra­des från Hoc­key­all­svens­kan på eko­no­mis­ka grun­der fick Väs­by chan­sen.

– Vi har för­be­rett oss dag­li­gen än­da se­dan vi fick be­ske­det den 3 au­gusti. Åt­ta trä­nings­mat­cher har spe­lats med va­ri­e­ran­de re­sul­tat, men vi har fått en hel del svar. Mat­chen ny­li­gen när vi vann mot Sö­der­täl­je bor­ta med 1-4 vi­sar att vi är på rätt väg och kan vin­na mat­cher även på den­na ni­vå, sä­ger Tom Tärn­ström, sport­chef i Väs­by Hoc­key.

El­va nya spe­la­re

In­för All­svens­kan har el­va nya spe­la­re vär­vats, de fles­ta med Stock­holmsan­knyt­ning. Men någ­ra har ock­så för­svun­nit.

– Vi tap­pa­de Ed­vin Olofs­son och Oli­ver Horrsell till AIK ti­digt un­der vå­ren när vi ställ­de in oss på spel i Hoc­key­et­tan. Ha­de vi ve­tat då att vi skul­le haft plat­sen är jag sä­ker på att de ve­lat va­ra kvar. Men nu blev det som det blev, in­te myc­ket att gö­ra åt sa­ken. An­nars har vi lå­nat ut och släppt nio spe­la­re till oli­ka klub­bar.

Vil­ka för­bätt­ring­ar har ni gjort i hem­ma­rin­ken Re­new Are­na?

– Be­lys­ning­en i he­la hal­len är ut­bytt för att mö­ta kra­ven. Eg­na sek­tio­ner för hem­ma­och bort­afans har ska­pats en­ligt di­rek­ti­ven, dess­utom har vi­de­omål­do­m­ar­bås och sta­tistik­bås byggts.

Hur på­ver­kas ni av co­ro­na­be­gräns­ning­en på max 50 per­so­ner i publi­ken?

– En stor smäll för många, oss in­klu­de­rat. Jät­tetrå­kigt så klart att in­te få spe­la in­för full­sat­ta läk­ta­re. Men häl­san går först och det får vi ha re­spekt för. Vil­ka ut­ma­ning­ar står ni in­för?

– Sjäv­klart blir det en tuff ut­ma­ning att kom­ma in som ny­kom­ling med så kort var­sel. Men al­la lag kom­mer att få mö­ta ett väl­digt mo­ti­ve­rat och hung­rigt Vil­da Väs­by på isen. Vi kom­mer att över­ras­ka många lag, det är jag över­ty­gad om. Vi är re­do.

Förs­ta la­get Vil­da Väs­by mö­ter är Sö­der­täl­je. Mat­chen äger rum fredag den 2 ok­to­ber. In­ter­vjun gjor­des någ­ra da­gar in­nan mat­chen.

Sjäv­klart blir det en tuff ut­ma­ning att kom­ma in som ny­kom­ling.

 ?? FO­TO: VÄS­BY HOC­KEY ?? Tom Tärn­ström
FI­NAL. Väs­by Hoc­key vann fi­na­len hem­ma mot Halm­stad med 4-2 i slu­tet av feb­ru­a­ri och kvit­te­ra­de då ut en plats till den all­svens­ka kval­se­ri­en, men er­bjöds se­na­re en plats i All­svens­kan ut­an att be­hö­va kva­la.
FO­TO: VÄS­BY HOC­KEY Tom Tärn­ström FI­NAL. Väs­by Hoc­key vann fi­na­len hem­ma mot Halm­stad med 4-2 i slu­tet av feb­ru­a­ri och kvit­te­ra­de då ut en plats till den all­svens­ka kval­se­ri­en, men er­bjöds se­na­re en plats i All­svens­kan ut­an att be­hö­va kva­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden