Mitt i Upplands Väsby

SL vill lan­se­ra post­ser­vice i t-ba­nan

Ska dra in 250 mil­jo­ner årligen

- Mi­chael Toll mi­chael.toll@mit­ti.se BÄTT­RE SER­VICE. Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fik­re­gi­onråd, vill att ser­vice­ut­bu­det i an­slut­ning till SL-tra­fi­ken ska för­bätt­ras. i re­klamin­täk­ter och 843 mil­jo­ner i hy­resin­täk­ter från lo­ka­ler som hyrs ut. som klub­ba­des ig Storstockholms Lokaltrafik · Stockholm · Hong Kong · London · York · Singapore · Sweden · Jack London

STOCK­HOLM

Mäng­der av nya re­klamy­tor. Men ock­så en be­tyd­ligt bätt­re ser­vice. Det här är SL:s plan för att över­le­va eko­no­miskt i co­ro­na­ti­der.

SL blö­der. Verk­sam­he­ten går back runt 100 mil­jo­ner kro­nor i vec­kan. Hu­vud­an­led­ning­en är för­lo­ra­de bil­jettin­täk­ter, då folk in­te ska re­sa un­der co­ro­na­pan­de­min. Men ock­så på grund av den så kal­la­de pan­de­miplank­ning­en som har brett ut sig, en­ligt Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fik­re­gi­onråd i Stock­holm.

I vec­kan klub­ba­de tra­fik­nämn­den i Re­gi­on Stock­holm ige­nom en ut­veck­lings­stra­te­gi för kol­lek­tiv­tra­fi­ken, som nu kal­las för ”SL:s co­ro­na­plan”.

Mass­vis av re­klam

– Bort­om co­ro­nan, när vi ska återstar­ta kol­lek­tiv­tra­fi­ken, vill vi hit­ta nya in­täk­ter. Vår plan är att mo­der­ni­se­ra SL-tra­fi­ken och sam­ti­digt öka in­täk­ter­na med en mil­jard på fy­ra år, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Peng­ar­na ska dels kom­ma in via be­tyd­ligt mer re­klam, nå­got som Tam­sons fö­re­språ­kat i många år.

Sam­ti­digt finns myc­ket slan­tar att häm­ta i öka­de hy­resin­täk­ter. Det SL tit­tar på är bland an­nat att er­bju­da post­ser­vice i tun­nel­ba­nan, där be­fint­li­ga ki­os­ker ska kun­na byg­gas ut och er­bju­da pa­ke­tut­läm­ning. Även au­to­ma­tis­ka pa­ke­tut­läm­nings­box­ar kan byg­gas på så kal­la­de ”dö­da ytor” där folk pas­se­rar.

Ut­ö­ver det kan det bli möj­ligt att be­stäl­la mat på nä­tet, som man se­dan häm­tar ut på väg hem.

– Det många re­se­nä­rer ef­ter­frå­gar och sak­nar i dag är mer tjäns­ter i an­slut­ning till

SL. Här finns det en jät­tes­tor po­ten­ti­al. Livs­me­dels­ak­tö­rer kan ver­ka i el­ler på en sta­tion och de­la ut fär­dig­pac­ka­de mat­kas­sar som man be­ställt ti­di­ga­re. Re­se­nä­rer slip­per då stres­sa till mat­bu­ti­ken på väg hem.

Hong­kong-in­spi­ra­tion In­spi­ra­tion har häm­tats från bland an­nat Hong­kong, Lon­don, New York och Sing­a­po­re, som lig­ger långt fram bå­de i att er­bju­da re­se­nä­rer bätt­re ser­vice och tjäns­ter, sam­ti­digt som re­klamy­tor vid sta­tio­ner, per­rong­er och rull­trap­por max­i­me­ras.

– Kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska in­te ba­ra hand­la om att trans­por­te­ra män­ni­skor. Vi kan till­han­da­hål­la så otro­ligt myc­ket mer, sä­ger Tam­sons som me­nar att man i Sve­ri­ge un­der många år har haft en ”till­ba­ka­lu­tad at­ti­tyd om vad kol­lek­tiv­tra­fik är”.

– Vi ska gö­ra oss av med de sista res­ter­na av det gam­la DDR-Sve­ri­ge i SL-tra­fi­ken.

Vi ska gö­ra oss av med de sista res­ter­na av det gam­la DDRS­ve­ri­ge.

En­ligt den co­ro­na­sats­ning

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS/PRESS­BILD ??
FO­TO: MOSTPHOTOS/PRESS­BILD
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden