Mitt i Upplands Väsby

Skan­dal­ki­rur­gen åta­las för grov miss­han­del

- Nils Jöns­son Crime · Sedan · Björk

STOCK­HOLM Utred­ning­en kring ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni la­des först ner. Se­dan åter­upp­togs den igen och miss­tan­kar om yt­ter­li­ga­re brott till­kom. Nu har Mac­chi­a­ri­ni åta­lats.

I de­cem­ber 2018 be­slu­ta­de över­å­kla­ga­re Mi­kael Björk att åter­upp­ta den ti­di­ga­re ned­lag­da för­un­der­sök­ning­en mot ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni gäl­lan­de två fall av vål­lan­de till kropps­ska­da, grova brott. I bå­da fal­len hand­la­de det om per­so­ner som fått syn­te­tis­ka luft­stru­par in­o­pe­re­ra­de vid Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set. Un­der den fort­sat­ta utred­ning­en har yt­ter­li­ga­re ett fall dykt upp. Det rör sig om en tred­je per­son som har fått en syn­te­tisk luft­stru­pe in­o­pe­re­rad.

Tre fall av grov miss­han­del

Mi­kael Björk väck­te på tis­da­gen åtal för grov miss­han­del i samt­li­ga tre fall. En­ligt åkla­ga­ren har in­grep­pen gjorts i strid med ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het, och där­för in­te va­rit del i nå­gon lag­lig form av sjuk­vård el­ler till­stånds­prö­vad forsk­ning.

– In­grep­pen, som har or­sa­kat de tre mål­sä­gan­de­na all­var­li­ga fy­sis­ka ska­dor och stort li­dan­de, har allt­så ge­nom­förts helt ut­an lagstöd. Jag gör be­döm­ning­en att de tre in­grep­pen där­för är att be­dö­ma som grov miss­han­del sna­ra­re än vål­lan­de till kropps­ska­da, grova brott, och att det är den ti­di­ga­re ki­rur­gen vid Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set som en­sam bör bä­ra det straff­rätts­li­ga an­sva­ret, sä­ger Mi­kael Björk i ett press­med­de­lan­de.

Mac­chi­a­ri­ni ne­kar

Mi­kael Björk be­dö­mer att det finns till­räck­li­ga be­vis för att väc­ka åtal, men vill in­te gå in när­ma­re på var­för han an­ser att in­grep­pen har skett helt ut­an lagstöd. Det sker först un­der rät­te­gång­en.

Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni själv ne­kar helt till an­kla­gel­ser­na.

Plat­sen blir Sol­na, men när rät­te­gång­en mot Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni bör­jar är oklart.

FO­TO: STE­FAN KÄLLSTIGEN

 ??  ?? RÄTTEGÅNG.
RÄTTEGÅNG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden