Mitt i Upplands Väsby

Po­li­sen: In­ter­na­tio­nell li­ga snor bil­de­lar i Stock­holm

- Mi­chael Toll Crime · Stockholm · Bert Karlsson

STOCK­HOLM Stock­holmspo­li­sen har i år sett en stor ök­ning an­ta­let av ka­ta­ly­sa­tor­stöl­der från bi­lar. Po­li­sen miss­tän­ker att in­ter­na­tio­nel­la brotts­nät­verk lig­ger bakom bil­dels­stöl­der­na.

Från ja­nu­a­ri till mit­ten av sep­tem­ber i år an­mäl­des 1 323 stöl­der av ka­ta­ly­sa­to­rer och par­ti­kel­fil­ter i po­lis­re­gi­on Stock­holm, att jäm­fö­ra med 38 styc­ken mot­sva­ran­de pe­ri­od för­ra året, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da. I vis­sa fall har sam­ma bi­lä­ga­re drab­bats fler än en gång på sam­ma bil.

– Bil­de­lar har va­rit på ta­pe­ten ett tag, men just nu ser vi en trend med en otro­lig ök­ning i just ka­ta­ly­sa­to­rer, sä­ger Jör­gen Karls­son, sam­ord­na­re för brotts­före­byg­gan­de ar­be­te i po­lis­om­rå­de Stock­holm nord, i ett press­med­de­lan­de.

Äld­re bi­lar

Det rör sig främst om äld­re bil­mo­del­ler från 2004–2009 som tju­var­na stjäl från. Om tre per­so­ner sam­ar­be­tar kan stöl­den ge­nom­fö­ras på cir­ka 30 se­kun­der, vi­sar vi­de­o­ma­te­ri­al från ti­di­ga­re brott som po­li­sen ta­git del av.

Po­li­sen ber nu om män­he­tens hjälp.

– De slår till vart som helst, när som helst. Det kan va­ra mitt på lju­sa da­gen och se ut som att nå­gon ba­ra mec­kar med sin bil. Vi är be­ro­en­de av tips från all­män­he­ten för att lag­fö­ra skyl­di­ga och kun­na läm­na till­ba­ka upp­hit­tat stöld­gods, sä­ger Jör­gen Karls­son. all

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? SNABBSTÖLD. En per­son sit­ter bakom rat­ten, en an­nan his­sar upp bi­len med dom­kraft och en tred­je per­son ryc­ker loss ka­ta­ly­sa­torn. Allt på 30 se­kun­der.
FO­TO: MOSTPHOTOS SNABBSTÖLD. En per­son sit­ter bakom rat­ten, en an­nan his­sar upp bi­len med dom­kraft och en tred­je per­son ryc­ker loss ka­ta­ly­sa­torn. Allt på 30 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden