Mitt i Upplands Väsby

Sju tips för körning på vå­ta vägar

- Cars

Kon­trol­le­ra att möns­ter­dju­pet på di­na däck är bra, spe­ci­ellt om du in­te har kon­trol­le­rat det se­dan hjul­skif­tet i vå­ras – minst fy­ra mil­li­me­ter re­kom­men­de­ras. Kör med däck som är av­sed­da för års­ti­den, vin­ter­däck ger säk­ra kö­re­gen­ska­per på vin­tern men ab­so­lut in­te i höst­reg­net.

An­pas­sa has­tig­he­ten ef­ter un­der­la­get och håll av­stånd. I ihål­lan­de regn är det bra att re­ser­ve­ra mer tid för re­san och mins­ka has­tig­he­ten med upp till 15-20 km/h.

Und­vik att kö­ra i de vat­ten­fyll­da väg­spå­ren. Det är in­te bra att kö­ra i spå­ren när det är torrt väg­lag, as­fal­ten är gröv­re vil­ket sli­ter mer på däc­ken.

Kon­trol­le­ra luft­tryc­ket i däc­ken. För lågt luft­tryck för­säm­rar bi­lens kö­re­gen­ska­per, spe­ci­ellt vid ex­tre­ma si­tu­a­tio­ner. Även bräns­le­för­bruk­ning­en blir hög­re jäm­fört med rätt luft­tryck.

Mest sä­kert är det att kö­ra när al­la fy­ra däck är i li­ka bra skick. Om det finns skill­nad på sli­ta­get mel

lan fram- och bak­däc­ken så ska de minst slit­na däc­ken mon­te­ras på ba­kax­eln.

Ren­sa torkar­bla­den och byt slit­na blad för bäs­ta möj­li­ga sikt vid regn. Om torkar­blad läm­nar rän­der ef­ter sig är det dags att by­ta dem.

Om bi­len trots allt bör­jar vat­ten­pla­na så fri­kopp­la och släpp ga­sen. Vrid in­te på rat­ten. När has­tig­he­ten mins­kar kan grep­pet åter­kom­ma väl­digt snabbt och där­för är det vik­tigt att hju­len är rik­ta­de rakt fram.

 ??  ?? HÖSTBLÖTT. Ett bra möns­ter­djup är av­gö­ran­de för att mins­ka ris­ken för vattenplan­ing.
FO­TO: NOKIAN TYRES
HÖSTBLÖTT. Ett bra möns­ter­djup är av­gö­ran­de för att mins­ka ris­ken för vattenplan­ing. FO­TO: NOKIAN TYRES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden