Mitt i Upplands Väsby

Vå­ta vägar – så und­vi­ker du ris­ker­na

VATTENPLAN­ING. Fris­ka upp kun­ska­per­na in­för höst­kör­ning­en: ”Möns­ter­djup av­gö­ran­de”

- Sweden · Vianor

Om di­na däck är för slit­na är kö­re­gen­ska­per­na be­tyd­ligt säm­re på vått un­der­lag.

In­för hös­tens regn­pe­ri­o­der är det bra att dam­ma av kun­ska­per­na. In­te minst hur du kan und­vi­ka att ham­na i vattenplan­ing och hur du ska gö­ra om bi­len trots allt bör­jar vat­ten­pla­na.

Snart är hös­ten här med allt vad det in­ne­bär, regn och vå­ta vägar. Hög tid att kon­trol­le­ra däc­ken med and­ra ord.

Är möns­ter­dju­pet till­räck­ligt bra för att ge skydd mot vattenplan­ing el­ler är det dags att kö­pa nya däck?

Ris­ken att ham­na i vattenplan­ing är stor på vå­ta vägar och spe­ci­ellt när det reg­nar myc­ket. Väggrep­pet för­svin­ner när däc­ken har så li­tet möns­ter­djup att de in­te läng­re kla­rar av att le­da bort vat­ten mel­lan däc­ken och vägen till­räck­ligt fort.

Bi­len svä­var på vat­ten­dy­na

Bi­len svä­var fram på en vat­ten­dy­na och re­a­ge­rar in­te läng­re på styr­ning­en.

– Nu är det rätt tid att kon­trol­le­ra som­mar­däc­kens skick in­nan hös­tens regn­pe­ri­o­der drar igång. Ett bra möns­ter­djup är av­gö­ran­de för att mins­ka ris­ken för vattenplan­ing. Om di­na däck är för slit­na så mär­ker du det ge­nom att kö­re­gen­ska­per­na är be­tyd­ligt säm­re på vått un­der­lag. Du bör kö­pa nya däck in­nan de blir så slit­na, re­kom­men­de­rar Emil Sund­holm, Pro­duct Ma­na­ger på Nokian Tyres Sve­ri­ge.

Ris­ken för vattenplan­ing ökar när möns­ter­dju­pet mins­kar. En­ligt la­gen ska som­mar­däck ha ett möns­ter­djup på minst 1,6 mil­li­me­ter men våt­grep­pet för­säm­ras snabbt och broms­sträc­kan blir be­tyd­ligt läng­re när möns­ter­dju­pet är un­der fy­ra mil­li­me­ter.

Ut­ö­ver möns­ter­dju­pet och hur myc­ket vat­ten det finns på vägen har även has­tig­he­ten och vä­gens skick stor be­ty­del­se för ris­ken att ham­na i vattenplan­ing.

Kör mer för­ut­se­en­de

Kör du för fort när det reg­nar myc­ket så kan in­te ens nya däck ge skydd mot vattenplan­ing.

Ge­nom att kö­ra för­ut­se­en­de och lugnt samt att mins­ka has­tig­he­ten mins­kar ris­ken för vattenplan­ing be­tyd­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden