Mitt i Upplands Väsby

Trend­ku­lö­rer­na för hös­tens väg­gar

Tip­set: Må­la över vi­ta väg­gar­na!

- Lo­ve Lind lo­ve.lind@mit­ti.se Nordsjö. Eva Green

Hos Alcro står mju­ka na­tur­fär­ger i fo­kus när man till hös­ten lan­se­rar ku­lör­kol­lek­tio­nen Stil. Tren­den va­ri­e­rar mel­lan oliv­grönt, lind­bloms­grönt och sjö­gräs­grönt på ena si­dan av spekt­rat till grå­bei­ge, sand­bei­ge och mju­ka­re ko­la­to­ner på den and­ra si­dan.

De li­te do­va­re na­tur­fär­ger­na ac­cen­tue­ras här av gull­vi­ve­gu­la Pri­mu­la, in­ten­sivt rö­da Gra­nat och skim­ran­de vi­o­let­ta Nej­li­ka, men den rik­ti­ga trend­fär­gen an­ses va­ra mid­natts­blå Noctur­ne.

Dum­pa vitt och grått

Den trend­med­vet­na bör en­ligt Flüg­ger färg dum­pa vitt, grått och bei­ge till för­mån för de­ras po­pu­lä­ra Re­lax­ed Green. Om grönt ti­di­ga­re var ett sätt att ut­tryc­ka att man ha­de en håll­bar livs­stil ser den nu mer att flyt­ta sig från att va­ra ett ut­tryck till att va­ra en nöd­vän­dig in­gre­di­ens i li­vet – grön rör sig mot att bli det nya gråa!

Även hos Jo­tun står det na­tur­nä­ra i fo­kus och här kan ku­lö­ren Re­lax­ed Green bäst be­skri­vas som en kom­bi­na­tion av grönt och brun­bei­ge – en kraft­full oliv­grön. And­ra ku­lö­rer på kar­tan är den djup­blå Sta­te­ment Blue och pig­ga plom­mon­ku­lö­ren Wis­dom.

Jord­nä­ra Nordsjö spa­nar re­dan mot 2021 och har ut­sett näs­ta års färg num­mer ett. Bra­ve Ground som den kall­las är en­kel och jord­nä­ra och be­skrivs enklast som en varm grå­bei­ge.

Ku­lö­ren kom­bi­ne­ras bäst en­ligt Nordsjö med mid­natts­blått el­ler rik­tigt djär­va rö­da och ro­sa ny­an­ser.

KULÖRTREND.

Om grönt ti­di­ga­re var ett sätt att ut­tryc­ka att man ha­de en håll­bar livs­stil ser den nu mer att flyt­ta sig från att va­ra ett ut­tryck till att va­ra en nöd­vän­dig in­gre­di­ens i li­vet.

 ?? FO­TO: NORDSJÖ FÄRG OCH ALCRO ?? Bra­ve Ground till väns­ter är 2021 års störs­ta trend­färg en­ligt
FO­TO: NORDSJÖ FÄRG OCH ALCRO Bra­ve Ground till väns­ter är 2021 års störs­ta trend­färg en­ligt
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden