Mitt i Upplands Väsby

Ni vux­na är li­ka be­ro­en­de av mo­bi­ler som vi unga

- En upp­rörd kyck­ling

Jag har re­a­ge­rat på att många vux­na sä­ger att vi unga som sit­ter fram­för skär­men för myc­ket. Jag tyc­ker det är fel att vi unga får skul­den.

För vux­na sit­ter ock­så fram­för skär­men i onö­dan. Ibland när jag åker tåg med pap­pa, ser jag typ ba­ra vux­na per­so­ner som stir­rar på skär­men.

Vi unga an­vän­der mo­bi­len ock­så, men det är ju fak­tiskt vård­nads­ha­var­na som tillå­ter det. Vi ha­de ba­ra otu­ren att växa upp i mo­bi­lens tid.

Om man tän­ker ef­ter är det mest vux­na som an­vän­der mo­bi­len. Jag fat­tar om ni an­vän­der den till jobb, men jag kan ibland se en fa­milj el­ler vän­ner sit­ta och äta till­sam­mans på en re­stau­rang, ut­an att sä­ga ett ord till varand­ra. Istäl­let stir­rar al­la in i var sin skärm. Det skul­le va­ra trev­li­ga­re om folk ha­de en prat­stund istäl­let.

Mitt för­slag är att man in­för en mo­bil­fri dag en gång i må­na­den el­ler en tim­me per dag.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden