Mitt i Upplands Väsby

FRÅ­GAN · Vad ser du fram emot i höst?

-

Jo­han Ny­man, snic­ka­re, 24 år:

– Att jag ska flyt­ta in i min nya lä­gen­het vid Ga­lopp­fäl­tet om en vec­ka. Den har va­rit bo­kad i två år. Nu är det mesta är klart och det är ba­ra li­te små­fix kvar.

Iris Gauf­fin, 87 år, pen­sio­när:

– Att co­ro­nan för­svin­ner! Det är in­te så sä­kert, men man hop­pas ju!

Max Sahl­ström, 24, sys­te­mad­mi­nist­ra­tör:

– Att Roslags­ba­ne­byg­get ska bli klart. Jag job­bar sö­der om stan så det är en bit att pendla. Och al­la fi­na fär­ger på hös­ten.

Na­sir Qam­ba­ri, 38 år, kock och bar­ten­der:

– Jag hop­pas på fler gäs­ter här på Pad­dy´s Pub. Men jag vet in­te om jag tror på det, den se­nas­te vec­kan har det va­rit helt tomt på folk.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden