Mitt i Upplands Väsby

20-åring har häk­tats för mord­för­sö­ket vid en buss i Sig­ma.

MORD­FÖR­SÖK.

- Char­lot­te Ar­weds­son Crime · Incidents · Upplands Vasby

En man i 20-års­ål­dern har häk­tats på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för för­sök till mord på en buss i Sig­ma i sep­tem­ber. Yt­ter­li­ga­re en per­son är miss­tänkt för mord­för­sök.

Det miss­tänk­ta brot­tet in­träf­fa­de på och vid en buss på en håll­plats ut­an­för Sig­ma cent­rum på kväl­len den 22 sep­tem­ber. En man blev en­ligt po­li­sen an­gri­pen med nå­gon form av stick­va­pen.

För­u­tom den nu häk­ta­de man­nen, bo­satt i Upp­lands Väs­by, finns det yt­ter­li­ga­re en per­son som är miss­tänkt för mord.

– Den per­so­nen har ock­så va­rit fri­hets­be­rö­vad, men har släppts på grund av sin lå­ga ål­der. Per­so­nen är dock fort­fa­ran­de miss­tänkt, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re An­na Sti­ernstedt.

Po­li­sen har sökt vitt­nen

Po­li­sen har även sökt vitt­nen till mord­för­sö­ket, men en­ligt åkla­ga­re An­na Sti­ernstedt var det in­te tips från all­män­he­ten, ut­an ut­red­nings­åt­gär­der, som led­de fram till gri­pan­det och så små­ning­om häkt­ning­en.

– Ut­red­ning­en på­går för fullt och be­fin­ner sig i ett ini­ti­alt ske­de. Vi kom­mer att för­hö­ra fler per­so­ner och ana­ly­se­ra ut­red­nings­ma­te­ri­a­let, sä­ger An­na Sti­ernstedt.

Kom­men­te­rar in­te mo­ti­vet

Hon vill in­te hel­ler kom­men­te­ra mo­ti­vet till mord­för­sö­ket.

– Jag har full för­stå­el­se för att folk kän­ner oro och vill ve­ta vad som lig­ger bakom, men i nu­lä­get kan jag in­te gå in när­ma­re på om­stän­dig­he­ter­na.

Åtals­fris­ten går ut den 15 ok­to­ber.

– Det är dock att be­trak­ta som osä­kert att åtal hin­ner väc­kas till dess.

Jag har full för­stå­el­se för att folk kän­ner oro och vill ve­ta vad som lig­ger bakom.

 ?? FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON ?? HÄK­TAD. En man i 20-års­ål­dern har häk­tats vid At­tun­da tings­rätt miss­tänkt för mord­för­sök vid en buss i Upp­lands Väs­by den 22 sep­tem­ber.
FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON HÄK­TAD. En man i 20-års­ål­dern har häk­tats vid At­tun­da tings­rätt miss­tänkt för mord­för­sök vid en buss i Upp­lands Väs­by den 22 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden