Mitt i Upplands Väsby

Väs­bys Bäs­ta läm­nar nytt för­slag om de­bat­te­rad stads­del.

KRI­TIS­KA. Väs­bys Bäs­ta tyc­ker till om de­bat­te­rat om­rå­de

- IL­LUST­RA­TION: VÄS­BYS BÄS­TA Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Elis Regina · Strängnäs

UPP­LANDS VÄS­BY

Väs­bys Bäs­ta har länge va­rit kri­tiskt till ut­form­ning­en av Väs­by En­tré. Nu pre­sen­te­rar par­ti­et ett eget för­slag till hur bro­ar, buss­ter­mi­nal, sta­tion och re­se­cen­ter kan ut­for­mas. ”Li­te sent”, kom­men­te­rar pro­jekt­chef An­ne-Sop­hie Ar­be­gard.

För­sla­get in­ne­bär i kort­het att Väs­bys Bäs­ta vill flyt­ta sta­tio­nens hu­vu­den­tré till den söd­ra nya bron. Up­pe på bron byggs ett re­se­cen­ter med ned­gång­ar till spå­ren. I an­slut­ning till bron byggs ett par­ke­rings­hus för bi­lar och cyklar, ovan­på den pla­ne­ra­de buss­ter­mi­na­len på den öst­ra si­dan.

För­sla­get läm­nats över

Den pla­ne­ra­de nor­ra bron byggs där­i­ge­nom in­te, ut­an i stäl­let re­stau­re­ras be­fint­lig tun­nel ge­nom för­bätt­ra­de ned­gång­ar/trap­por i en bre­da­re sol­fjä­der­form på bå­de öst­ra och väst­ra si­dan. Nu­va­ran­de sta­tions­hus och ma­ga­sin be­hålls som en del i en ut­ö­kad järn­vägspark.

För­sla­get har nu läm­nats över till kom­mun­di­rek­tör Re­gi­na Ke­vi­us och Os­kar We­in­mar (M) av grupple­da­re Ro­land Storm.

– Vi vill se en an­norlun­da lös­ning av bro­ar, buss­ter­mi­nal, sta­tion och re­se­cen­ter. En sta­tions­lös­ning över spå­ren lik­nan­de den i Sträng­näs skul­le fun­ge­ra här, sä­ger Ro­land Storm.

Han är dess­utom kri­tisk till att gransk­ning­en av de­talj­pla­nen drö­jer.

– Det med­för yt­ter­li­ga­re för­se­ning­ar och öka­de kost­na­der för pro­jek­tet, som hit­tills är up­pe i över 200 mil­jo­ner kro­nor.

An­ne-Sop­hie Ar­be­gard, pro­jekt­chef för Väs­by En­tré, kom­men­te­rar det så här:

– Från pro­jek­tets si­da räk­nar vid med att gå ut på gransk­ning av de­talj­pla­nen un­der 2021. Se­dan job­bar vi vi­da­re med system­hand­ling­ar­na, vil­ket in­ne­bär att al­la tek­nis­ka an­lägg­ning­ar un­der mar­ken ska va­ra på plats.

”Sent i pro­ces­sen”

Hon tyc­ker att det nya för­sla­get kom­mer sent i pro­ces­sen.

– Gi­vet­vis ska vi så snart som möj­ligt sva­ra på de frå­gor som ställs i ut­red­nings­upp­dra­get. Men det finns re­dan fat­ta­de be­slut och om man skul­le ut­gå från ett nytt för­slag mås­te man stop­pa he­la pro­jek­tet och bör­ja om.

Hon be­to­nar att sta­tions­om­rå­det in­te är sär­skilt lätt­ar­be­tat.

– Pro­ble­met är att vi höjd­satt he­la om­rå­det ef­ter de pla­ne­ra­de bro­ar­na. Skul­le vi till ex­em­pel be­hål­la tun­neln un­der spå­ren skul­le det in­ne­bä­ra att vi får pla­ne­ra och räk­na om allt.

Hon un­der­stry­ker ock­så att Väs­by­bor­na ut­tryckt att de vil­le ha bro­ar.

– Det upp­levs som tryg­ga­re och säk­ra­re, sä­ger An­neSop­hie Ar­be­gard.

En sta­tions­lös­ning över spå­ren lik­nan­de den i Sträng­näs skul­le fun­ge­ra här.

 ??  ??
 ??  ?? NYTT FÖR­SLAG. Så här vill Väs­bys Bäs­ta att cen­tra­la Väs­by ska se ut i pro­jek­tet Väs­by En­tré. Bland an­nat vill de att järn­vägspar­ken ut­ö­kas över busstor­get och att sta­tions­hu­set och Ma­ga­si­net be­hålls.
NYTT FÖR­SLAG. Så här vill Väs­bys Bäs­ta att cen­tra­la Väs­by ska se ut i pro­jek­tet Väs­by En­tré. Bland an­nat vill de att järn­vägspar­ken ut­ö­kas över busstor­get och att sta­tions­hu­set och Ma­ga­si­net be­hålls.
 ?? P-HUS. ?? I Väs­bys Bäs­tas för­slag har en helt ny en­tré till pen­del­tå­gen upp­förts vid in­farts­par­ke­ring­en vid An­ton Tamms väg. Här är ock­så buss­håll­plat­ser­na. På bå­da si­dor om en­trén finns in­farts­par­ke­ring i P-hus för bå­de bi­lar och cy­klis­ter.
P-HUS. I Väs­bys Bäs­tas för­slag har en helt ny en­tré till pen­del­tå­gen upp­förts vid in­farts­par­ke­ring­en vid An­ton Tamms väg. Här är ock­så buss­håll­plat­ser­na. På bå­da si­dor om en­trén finns in­farts­par­ke­ring i P-hus för bå­de bi­lar och cy­klis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden