Mitt i Upplands Väsby

De ba­kar med kär­lek från mor­gon till kväll

Er­dal och Sükrü Kaya dri­ver ba­ge­ri­et på Ju­pi­ter­vä­gen. Här ar­be­tar tio per­so­ner med att få till baklava som al­la suk­tar ef­ter.

- Be­rät­tat för: Char­lot­te Ar­weds­son | Foto: Mikael An­ders­son Gaziantep · Syria · Sedan · Sweden · Marsta · Turkey · Malmo

Det mås­te va­ra myc­ket ol­ja och soc­ker, an­nars blir det torrt.

JUPPLANDS VÄS­BY ag föd­des och väx­te upp i Ga­zi­an­tep, en av Tur­ki­ets störs­ta stä­der, in­te långt från grän­sen till Sy­ri­en. Min hemstad sägs va­ra ba­k­la­vans ur­sprung, så kanske var det me­nat att jag skul­le bli ba­k­la­va­ba­ga­re. När jag var tolv år bör­ja­de jag job­ba på Gul­lu­oglu, ett av Tur­ki­ets bäs­ta ba­k­la­va­ba­ge­ri­er. Se­dan har det ba­ra rul­lat på. 2005 flyt­ta­de jag och min fa­milj till Sve­ri­ge och fy­ra år se­na­re star­ta­de vi Sve­ri­ges förs­ta ba­k­la­va­ba­ge­ri i Märs­ta. Vi hyr­de en lo­kal på 70 kvadrat­me­ter, då var det ba­ra min fru Emi­ne och jag som job­ba­de. Nu skö­ter min son Sükrü ad­mi­nist­ra­tion och trans­por­ter och min dot­ter Es­ma so­ci­a­la me­di­er.

Se­dan tre må­na­der till­ba­ka har vi ba­ge­ri­et här i Väs­by, det är 250 kvadrat­me­ter men bör­jar re­dan bli för li­tet. Det är tio per­so­ner som job­bar här. Vi bör­jar kloc­kan sex på mor­go­nen och job­bar till sent på kväl­len. Det är mest att gö­ra till de sto­ra hög­ti­der­na som eid, ra­ma­dan el­ler ny­år.

De­gen till baklava görs på ve­te­mjöl, ägg, soc­ker, salt, vat­ten och pi­sta­genöt­ter. De­gen kav­las ut till tun­na ark i ka­vel­ma­ski­nen och man läg­ger 20 la­ger i en form, se­dan nöt­ter­na, och se­dan 20 la­ger deg till. Man får in­te glöm­ma smör emel­lan.

Vi im­por­te­rar al­la in­gre­di­en­ser från Tur­ki­et. En bra baklava mås­te va­ra ba­lan­se­rad, när man läg­ger på ar­ken i for­men mås­te de lig­ga jämnt, in­te för myc­ket el­ler för li­te på nå­gon si­da. Och det mås­te va­ra myc­ket ol­ja och soc­ker, an­nars blir det torrt. Vi gör 150–200 plå­tar per dag.

I bör­jan när vi var i Märs­ta le­ve­re­ra­de vi själ­va ba­k­la­van till kun­der­na. Vi åk­te tåg och buss, än­da till Fitt­ja. Jag tog två bric­kor, och Sükrü en. Så höll vi på i ett halv­år! Nu har vi eg­na trans­port­bi­lar. I mor­gon ska vi kö­ra 200 bric­kor till Mal­mö.

Jag trött­nar ald­rig på att ba­ka baklava. Jag äls­kar mitt jobb och är li­te av en ar­betsnar­ko­man. Jag vill vi­sa vår kul­tur och spri­da gläd­je och nu bör­jar svens­kar­na bli va­na vid baklava.

 ??  ??
 ??  ?? SÖT­SUG. Sükrü och Er­dal Kaya på Er­dal baklava.
SÖT­SUG. Sükrü och Er­dal Kaya på Er­dal baklava.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden