Mitt i Upplands Väsby

Sö­der­by­vä­gen får ny as­falt

-

VÄS­BY. Just nu på­går en hel del as­falts- och be­lys­nings­ar­be­ten i Väs­by.

Den här vec­kan har ar­be­ten med omas­fal­te­ring av Sö­der­by­vä­gen in­letts.

På Smed­by­vä­gen har kom­mu­nen ut­fört be­lys­nings­ar­be­ten. Stol­par har bytts ut och nya ar­ma­tu­rer har satts upp på gång- och cy­kel­ba­nan längs med Smed­by­vä­gen.

Även Husarvä­gen i Vi­lun­da har fått nya stol­par och ar­ma­tu­rer för be­lys­ning.

Un­der ti­den ar­be­te­na på­gick re­gle­ra­des tra­fi­ken med flagg­vak­ter.

 ?? FOTO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN ?? BE­SÖK.
Bro­bac­kens äldre­bo­en­de tar nu emot be­sö­ka­re.
FOTO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN BE­SÖK. Bro­bac­kens äldre­bo­en­de tar nu emot be­sö­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden