Mitt i Upplands Väsby

Nya be­söksru­ti­ner på äldre­bo­en­den

-

VÄS­BY. De kom­mu­na­la äldre­bo­en­de­na i Väs­by tar som ti­di­ga­re upp­märk­sam­mats åter emot be­sök.

Dock har man in­fört sär­skil­da ru­ti­ner för att hind­ra smitt­sprid­ning av co­vid-19.

Bo­en­de­na ser gär­na att be­sök bo­kas i för­väg. Sär­skil­da be­söksvär­dar finns då på plats så att be­sö­ken kan ge­nom­fö­ras så sä­kert som möj­ligt. Vi­sir och hand­sprit finns för be­sö­ka­re.

Kom­mu­nen upp­ma­nar även be­sö­kar­na att föl­ja So­ci­al­sty­rel­sens ge­ne­rel­la råd: Stan­na hem­ma när du har sym­tom, tvät­ta hän­der­na of­ta, an­vänd hand­sprit och håll av­stånd.

Väs­by Stöd och Om­sorg upp­da­te­rar vid be­hov de lo­ka­la ru­ti­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden