Mitt i Upplands Väsby

Fäl­la för pen­sio­nä­rer att gif­ta sig – för­bli sam­bo

- FOTO: MOSTPHOTOS Ed Vi­ve­ni­us Sweden

Över 3 000 kro­nor per år kan pen­sio­nä­rer för­lo­ra på att gif­ta sig i stäl­let för att va­ra sam­bo.

Om två ål­derspen­sio­nä­rer, föd­da nå­gon gång mel­lan 1938 och 1953, väl­jer att gif­ta sig, i stäl­let för att va­ra sam­bo, kom­mer pen­sio­nen di­rekt att sän­kas. Det­ta bor­de nå­gon myn­dig­het tyd­ligt in­for­me­ra pen­sio­nä­rer i ak­tu­ell ål­ders­grupp om, in­nan de gif­ter sig. I ett dags­färskt ex­em­pel, där den ena par­ten är född på 1940-ta­let och den and­ra 1950-ta­let, med re­dan lå­ga pen­sio­ner, sänk­tes den sam­man­lag­da pen­sio­nen med 3 144 kro­nor per år ef­ter skatt.

Pen­sions­myn­dig­he­ten har för­kla­rat och för­sökt mo­ti­ve­ra sänk­ning­en med att det blir bil­li­ga­re när de som gif­ta de­lar bo­en­de­kost­nad med me­ra på två. Men de har ju sam­ma kost­na­der oav­sett om de är sam­bo el­ler gif­ta. Va­ri lig­ger då skill­na­den mel­lan att va­ra sam­man­bo­en­de och att va­ra gift? Om sam­ma par skul­le skil­jas för att åter­gå till ti­di­ga­re pen­sions­be­lopp krävs att de bor på oli­ka adres­ser. Det är näm­li­gen omöj­ligt att upp­bä­ra mot­sva­ran­de pen­sion, som de ha­de in­nan gif­ter­må­let, allt­så som sam­bo.

Yt­ter­li­ga­re re­flex­io­ner: I stäl­let för att miss­gyn­na de pen­sio­nä­rer som väl­jer att gif­ta sig vo­re det väl vet­tigt att in­te ci­vil­stån­det av­gör vil­ken pen­sion man får upp­bä­ra. Det skul­le in­ne­bä­ra mins­ka­de ut­gif­ter för bo­stads­tillägg sam­ti­digt som bo­stads­bris­ten skul­le mins­ka.

Det kun­de ock­så va­ra ett bra till­fäl­le att in­for­me­ra om det­ta, och hur ni ska age­ra för att få till en för­änd­ring och få fler rös­ter i kom­man­de val från den sto­ra grup­pen av pen­sio­nä­rer i Sve­ri­ge. Ju­ri­diskt sett re­kom­men­de­ras ju att folk gif­ter sig för att få bäs­ta eko­no­mis­ka trygg­het. Men det­ta går stick i stäv med att gif­ter­mål mel­lan pen­sio­nä­rer får de kon­se­kven­ser jag be­skri­vit ovan.

Vad kom­mer po­li­ti­ker­na gö­ra för att änd­ra på det­ta miss­för­hål­lan­de?

 ??  ?? INKOMSTBOR­TFALL.
INKOMSTBOR­TFALL.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden