Mitt i Upplands Väsby

”Där­för var det ex­tra ro­ligt att del­ta i Gra­tis­tid­nings­ga­lan”

- JO­A­KIM FRANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.frans­son @mit­ti.se Stockholm · Sweden · Plura Jonsson · Goteborg · Bro · Nicolas Bro · Bibi Andersson · Bromma · Stockholm Bromma Airport · Stockholms Nya Spårvägs AB

Ett varv runt jor­den. El­ler gans­ka ex­akt 4 000 mil om ni så vill. Så många mil har det blivit med tåg mel­lan Gö­te­borg och Stock­holm se­dan jag och vd:n för ett knappt år se­dan bör­ja­de dis­ku­te­ra tan­ken att jag skul­le bli chefre­dak­tör ock­så för Stock­holms­tid­ning­ar­na i kon­cer­nen.

Myc­ket har hänt se­dan dess. In­te minst jät­te­af­fä­ren – köpet av kon­kur­ren­ten Mitt i – och pre­miär­num­ret för två vec­kor se­dan.

Ock­så så co­ro­na då, far­so­ten som gjort att det långa stun­der hand­lat mer om att få ut en tid­ning över­hu­vud­ta­get och in­te så myc­ket om själ­va jour­na­li­sti­ken.

Där­för var det ex­tra ro­ligt att för­ra fre­da­gen del­ta i den år­li­ga Gra­tis­tid­nings­ga­lan och få ett kvit­to på de jour­na­lis­tis­ka ka­pi­tal vi nu byg­ger vi­da­re på i det nya Mitt i. För visst ha­de det blivit en hel del bra jour­na­li­stik ock­så. Rik­tigt bra!

Årets et­ta (första­si­da) gjor­des för tid­ning­en Mitt i Upp­lands-Bro och var sig­ne­rad re­di­ge­ra­ren John­nie La­ger och fo­to­gra­fen Pek­ka Pääk­kö.

Årets ar­ti­kel­se­rie pub­li­ce­ra­des i Kungs­hol­menDi­rekt och gav eko över he­la Sve­ri­ge. Det hand­la­de om ke­bab­stäl­let som vräk­tes på grund av köttsaft på ga­tan. El­ler hand­la­de den egent­li­gen om nå­got helt an­nat? Re­por­tern Christof­fer Röst­lund Jons­son red­de ut en histo­ria med många bott­nar.

Årets kor­ta ar­ti­kel pub­li­ce­ra­des i Mitt i och hand­la­de om flyt­ten av en stol­pe som kos­ta­de över en kvarts mil­jon. Den skrevs av Ida Le­ve­by An­ders­son som dess­utom ock­så pri­sa­des för histo­ri­en om Ar­ne som var tvung­en att säl­ja si­na mat­lå­dor för att få fick­peng­ar. Ett sam­hälls­re­por­tage pub­li­ce­rat i Mitt i Brom­ma.

In­te hel­ler den kom­mer­si­el­la si­dan gick lott­lö­sa från ga­lan. Årets ef­fek­ti­vas­te kam­panj var sig­ne­rad Vik­tor Bre­mark och hand­la­de om Sö­der­malmssnea­kers för Snea­ker­stuff SNS.

Ett stort grat­tis till al­la pris­ta­ga­re – ni får mig att hop­pa på tå­get för ett varv runt jor­den till!

Årets ar­ti­kel­se­rie om ke­bab­stäl­let gav eko över he­la Sve­ri­ge.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden