Mitt i Upplands Väsby

Natt­vand­ra­re får ta emot trygg­hets­pris.

- Char­lot­te Ar­weds­son Upplands Vasby · Jonna Tervomaa · Kjell Sundvall

VÄS­BY

För­e­ning­en ”För ett tryg­ga­re Väs­by” får årets trygg­hets­pris.

– Det är en bekräf­tel­se på att det vi gör är vik­tigt, sä­ger Jon­na Has­selsten, en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till för­e­ning­en.

För and­ra året i rad de­lar Upp­lands Väs­by kom­mun ut trygg­hets­pri­set.

För­e­ning­en ”För ett tryg­ga­re Väs­by” får i år pri­set för att ha bi­dra­git till att öka trygg­he­ten i Väs­by.

Ju­ryns mo­ti­ve­ring ly­der: ”Grup­pen sam­lar en­ga­ge­ra­de med­bor­ga­re som oav­sett dag och vä­der vand­rar för att ska­pa trygg­het för al­la Väs­by­bor. Ini­ti­a­ti­vet vi­sar vil­ken styr­ka, om­tan­ke och hjär­ta som finns hos kom­mu­nens med­bor­ga­re.”

Det är skönt att se att fler än vi tyc­ker att vårt ar­be­te gör skill­nad.

”Vårt ar­be­te gör skill­nad”

– Pri­set är en bekräf­tel­se på att det vi gör är vik­tigt. Det är skönt att se att fler än vi tyc­ker att vårt ar­be­te gör skill­nad för ökad trygg­het i Väs­by, sä­ger Jon­na Has­selsten som var med och star­ta­de för­e­ning­en.

För ett tryg­ga­re Väs­by bil­da­des i bör­jan av för­ra året för att öka vux­na män­ni­skors när­va­ro vid oro­li­ga plat­ser i kom­mu­nen. De har re­gel­bun­det kvälls­vand­rat i cen­tra­la Väs­by för att gö­ra det obe­kvämt för per­so­ner att syss­la med hot, nar­ko­tika­för­sälj­ning och and­ra olag­li­ga ak­ti­vi­te­ter.

– Ci­vil­sam­häl­lets in­sat­ser är oer­hört vik­ti­ga för att ska­pa trygg­het. Vi ser väl­digt po­si­tivt på det ar­be­te som al­la fri­vil­li­ga Väs­by­bor läg­ger ned och hop­pas att än­nu fler ska kän­na sig in­spi­re­ra­de att bi­dra, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Christi­ne Hane­falk (M) i ett press­med­de­lan­de.

Det förs­ta trygg­hets­pri­set, som de­la­des ut för­ra året, gick till Ron­nie Sund­vall som dri­ver Run­by­går­den.

 ??  ??
 ??  ?? TRYGG­HET. ”För ett tryg­ga­re Väs­by” möts minst en gång i vec­kan för att vand­ra i cen­tra­la Väs­by.
TRYGG­HET. ”För ett tryg­ga­re Väs­by” möts minst en gång i vec­kan för att vand­ra i cen­tra­la Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden