Mitt i Upplands Väsby

Re­surs­sko­la grans­kas ef­ter larm om svå­ra bris­ter.

- Char­lot­te Ar­weds­son 070-787 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Education · Täby Municipality · Upplands Vasby

VÄS­BY/TÄ­BY

Lä­ra­re har lar­mat om sto­ra bris­ter på en re­surs­sko­la i Tä­by. Här går även ele­ver från Upp­lands Väs­by. Nu har Skol­in­spek­tio­nen in­lett en gransk­ning.

Många ele­ver med sto­ra be­hov på li­ten yta, ele­ver som in­te får den un­der­vis­ning de har rätt till och ut­å­ta­ge­ran­de barn som får spe­la da­tor­spel för att lä­ra­re ska hin­na med öv­ri­ga ele­ver.

I en an­mä­lan till Skol­in­spek­tio­nen upp­ges att det un­der fy­ra år har slu­tat runt 70 lä­ra­re på re­surs­sko­lan i Tä­by. Rap­por­ter­na om miss­för­hål­lan­den på det pri­va­ta om­sorgs­bo­la­get Ny­ti­das re­surs­sko­la för ele­ver med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar kom­mer från fle­ra lä­ra­re, vil­ket Mitt i Tä­by ti­di­ga­re har rap­por­te­rat om. Ar­bets­mil­jö­ver­ket slog i au­gusti fast att sko­lan mås­te vid­ta fö­re­byg­gan­de åt­gär­der för att mot­ver­ka krän­kan­de sär­be­hand­ling.

Nu har Skol­in­spek­tio­nen även in­lett en gransk­ning, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio.

Sko­lans rek­tor Erik Rundcrantz har i en ti­di­ga­re in­ter­vju med Mitt i Tä­by sagt att han är po­si­tiv till att gö­ra de för­änd­ring­ar som krävs.

Två re­surs­sko­lor

Ny­ti­da har två re­surs­sko­lor i Tä­by, på vil­ka det går to­talt tolv mel­lan- och hög­sta­di­e­e­le­ver från Väs­by. Mel­lansjö sko­la är den sko­la som har blivit an­mäld, här går tio av de tolv ele­ver­na.

För det­ta be­ta­lar Upp­lands

Väs­by i ge­nom­snitt 230 000 kro­nor ex­tra per elev och läsår . Det­ta utö­ver skol­peng­en på 94 000 kro­nor.

Cat­ha­ri­na Le­bel, elev­häl­so­chef i Upp­lands Väs­by, sä­ger att det sker nog­gran­na upp­följ­ning­ar av tilläggs­be­lop­pen och att man in­te fått någ­ra in­di­ka­tio­ner på att det skul­le var bris­ter på sko­lan.

Hon väl­kom­nar dock Skol­in­spek­tio­nens gransk­ning.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? PRO­BLEM. Skol­in­spek­tio­nen grans­kar sko­la ef­ter larm.
FO­TO: MOSTPHOTOS PRO­BLEM. Skol­in­spek­tio­nen grans­kar sko­la ef­ter larm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden