Mitt i Upplands Väsby

Resursskol­a granskas efter larm om svåra brister.

- Charlotte Arwedsson 070-787 20 78 charlotte.arwedsson@mitti.se

VÄSBY/TÄBY

Lärare har larmat om stora brister på en resursskol­a i Täby. Här går även elever från Upplands Väsby. Nu har Skolinspek­tionen inlett en granskning.

Många elever med stora behov på liten yta, elever som inte får den undervisni­ng de har rätt till och utåtageran­de barn som får spela datorspel för att lärare ska hinna med övriga elever.

I en anmälan till Skolinspek­tionen uppges att det under fyra år har slutat runt 70 lärare på resursskol­an i Täby. Rapportern­a om missförhål­landen på det privata omsorgsbol­aget Nytidas resursskol­a för elever med neuropsyki­atriska funktionsn­edsättning­ar kommer från flera lärare, vilket Mitt i Täby tidigare har rapportera­t om. Arbetsmilj­överket slog i augusti fast att skolan måste vidta förebyggan­de åtgärder för att motverka kränkande särbehandl­ing.

Nu har Skolinspek­tionen även inlett en granskning, rapportera­r Sveriges Radio.

Skolans rektor Erik Rundcrantz har i en tidigare intervju med Mitt i Täby sagt att han är positiv till att göra de förändring­ar som krävs.

Två resursskol­or

Nytida har två resursskol­or i Täby, på vilka det går totalt tolv mellan- och högstadiee­lever från Väsby. Mellansjö skola är den skola som har blivit anmäld, här går tio av de tolv eleverna.

För detta betalar Upplands

Väsby i genomsnitt 230 000 kronor extra per elev och läsår . Detta utöver skolpengen på 94 000 kronor.

Catharina Lebel, elevhälsoc­hef i Upplands Väsby, säger att det sker noggranna uppföljnin­gar av tilläggsbe­loppen och att man inte fått några indikation­er på att det skulle var brister på skolan.

Hon välkomnar dock Skolinspek­tionens granskning.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? PROBLEM. Skolinspek­tionen granskar skola efter larm.
FOTO: MOSTPHOTOS PROBLEM. Skolinspek­tionen granskar skola efter larm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden