Mitt i Upplands Väsby

Mu­sik­sti­pen­di­a­ter får vi­sas di­gi­talt

- Char­lot­te Ar­weds­son 070-787 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Entertainment · Music · Upplands Vasby

UPP­LANDS VÄS­BY

Sex mu­si­ker får årets mu­sik­sti­pen­di­er i Upp­lands Väs­by. Det är dub­belt så många som det bru­kar.

Var­je år de­lar mu­sikrå­det i Upp­lands Väs­by ut sti­pen­di­er till fram­gångs­ri­ka mu­si­ker, med stöd från kom­mu­nen. Sti­pen­di­a­ter­na bru­kar pre­sen­te­ras på na­tio­nal­dags­fi­ran­det i hem­bygds­går­den och fram­fö­ra en sti­pen­di­e­kon­sert i Mes­sing­en fram­åt höst­kan­ten.

Men i år är som be­kant ingen­ting som van­ligt.

Pre­sen­te­ras di­gi­talt Mu­sikrå­det kom­mer där­för att pre­sen­te­ra årets mu­sik­sti­pen­di­a­ter och de­ras mu­sik bland an­nat ge­nom att spe­la in fram­fö­ran­den av sti­pen­di­a­ter­na och se­dan gö­ra det till­gäng­ligt di­gi­talt.

– In­spel­ning­ar­na sker i slu­tet av oktober i en in­spel­nings­stu­dio i Grimsta­går­den i Boll­stanäs, som vi byg­ger upp, sä­ger Bern­tAr­ne Sjölin­der, ord­fö­ran­de i mu­sikrå­det.

Fes­ti­val­ge­ne­ral hjäl­per till Stu­di­o­tek­ni­kern och Väs­by­bon Ta­deu Kob­na hjäl­per till att byg­ga stu­di­on. Om nam­net lå­ter be­kant var det han som var ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och fes­ti­val­ge­ne­ral för Väs­by mu­sik­fes­ti­val som hölls för förs­ta gång­en i Su­se­bo­par­ken i au­gusti i fjol.

– Fes­ti­va­len, som blev en suc­cé med fle­ra in­ter­na­tio­nel­la mu­si­ker och ar­tis­ter, skul­le även hål­las i år, men fick läg­gas på is av co­ro­naskäl, sä­ger Bernt-Ar­ne Sjölin­der.

 ?? FO­TO: PRIVAT ?? STIPENDIAT. Sång­ers­kan Frida Lif är en av sex mu­sik­sti­pen­di­a­ter i Upp­lands Väs­by.
FO­TO: PRIVAT STIPENDIAT. Sång­ers­kan Frida Lif är en av sex mu­sik­sti­pen­di­a­ter i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden