Mitt i Upplands Väsby

Mu­sikrå­dets sti­pen­di­a­ter 2020

- Dylan Thomas

◗ Filip­pa Fri­sell. Var med i Me­lo­di­festi­va­len 2017 med sin sys­ter un­der ar­tist­nam­net Bel­la och Filip­pa.

◗ Li­sa Ös­ter­gren. Sång­ers­ka med er­fa­ren­het från de sto­ra sce­ner­na värl­den över. Bland an­nat i kon­stel­la­tio­nen Re­al Group.

◗ Tho­mas Back­man. Jazz­sax­o­fo­nist med eget band.

◗ Frida Lif. Sång­ers­ka.

◗ Ney­a­ro Ha­med. Ung klas­sisk vi­o­li­nist.

◗ Ka­rin Åslund. Mu­siklä­ra­re och pe­da­gog med in­rikt­ning på folk­mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden