Mitt i Upplands Väsby

Så skyd­dar du dig mot be­dra­ga­re

- Crime · Fraud · White-collar Crime · Sweden

VÄS­BY. Ef­ter se­nas­te ti­dens be­drä­ge­ri­er, in­te minst mot äld­re, går po­li­sen i lo­kal­po­lis­om­rå­de Sol­len­tu­na ut med in­for­ma­tion på sin fa­ce­book­si­da om vad man kan gö­ra för att skyd­da sig mot den här ty­pen av brott. ”Det finns fle­ra sa­ker du kan gö­ra för att mins­ka ris­ken att ut­sät­tas för be­drä­ge­ri­er. Ex­em­pel­vis ska du in­te läm­na ut di­na in­logg­nings­upp­gif­ter el­ler lö­senord, sär­skilt in­te via in­ter­net el­ler te­le­fon”, skri­ver po­li­sen.

Un­der oktober är det eu­ro­pe­isk in­for­ma­tions­sä­ker­hets­må­nad. I Sve­ri­ge kal­las den för ” Tänk sä­kert”.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? ” TÄNK SÄ­KERT”. Po­li­sen ger tips om hur du skyd­dar dig mot be­dra­ga­re.
FO­TO: MOSTPHOTOS ” TÄNK SÄ­KERT”. Po­li­sen ger tips om hur du skyd­dar dig mot be­dra­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden