Mitt i Upplands Väsby

Lo­kal koll med Bjur­fors Upp­lands Väs­by

- Upplands Vasby

Vil­ken typ av bo­stä­der har ni sålt mest av i Upp­lands Väs­by?

– Vi har haft en väl­digt hän­del­se­rik pe­ri­od un­der som­ma­ren och hös­ten där vi märkt av en stor ef­ter­frå­gan på fri­köp­ta vil­lor och rad­hus. Fram­förallt i om­rå­den som Boll­stanäs, Odenslun­da, Fres­ta och Brunn­by Vik. Det är ock­så den bo­stads­typ vi säl­jer mest ut­av och slut­pri­ser­na har i många av för­sälj­ning­ar­na re­sul­te­rat i re­kord­pri­ser för re­spek­ti­ve om­rå­de och bo­stads­typ och det är väl­digt ro­ligt!

Hur har pris­ni­vå­er­na för­änd­rats?

– Käns­lan är att pri­ser­na på bo­stads­rät­ter sak­ta men sä­kert är på väg till­ba­ka till de ni­vå­er vi ha­de 2016 när mark­na­den var som he­tast. När det gäl­ler bo­stads­ty­pen bo­stads­rätts­rad­hus och bo­stads­rätts­vil­lor så är har vi märkt en tyd­lig upp­gång i slut­pri­ser­na och det är fram­förallt i om­rå­den med myc­ket ny­pro­duk­tion som Eds Al­lé och Fres­ta. Vad gäl­ler pris­ni­vån på vil­la­mark­na­den så är den som ti­di­ga­re nämnt upp­åt­gå­en­de med möj­lig­het till rik­tigt höga slut­pri­ser.

Hur tror du att bo­stads­mark­na­den kom­mer ut­veck­las i Upp­lands Väs­by framö­ver?

–Vi tror på en po­si­tiv bo­stads­mark­nad i Upp­lands Väs­by. Det­ta för att vi ser en stor ef­ter­frå­gan på bo­stä­der av al­la slag i vår kom­mun för till­fäl­let, sam­ti­digt som det byggs myc­ket nya och spän­nan­de lä­gen­he­ter i vå­ra cen­tra­la de­lar kom­mu­nen och nya bo­stads­rätts­rad­hus i Fres­ta och Brunn­by Vik.

 ?? ADAM ED­STRÖM KONTORSCHE­F/ FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 11 adam.eds­trom@ bjur­fors. se ??
ADAM ED­STRÖM KONTORSCHE­F/ FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 11 adam.eds­trom@ bjur­fors. se
 ?? JO­HAN BULUT FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 10 jo­han. bulut@ bjur­fors. se ??
JO­HAN BULUT FASTIGHETS­MÄKLARE 0732- 67 67 10 jo­han. bulut@ bjur­fors. se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden